Analiza uspešnosti poslovanja (Finančni kapital)

Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 16,6 milijona EUR in je bil za 6 odstotkov višji od leta 2017. Čisti poslovni izid bi bil v letu 2018 višji za najmanj 1,61 milijona EUR. Kljub planiranemu izplačilu dividende (Talum, d.d.) in deležev iz dobička (Stelkom, d.o.o., BSP, d.o.o.) smo se odločili, da zaradi različnih razlogov (Talum – poslabšanje poslovanja zaradi enormnega skoka svetovnih cen glinice v II. polletju leta 2018 kot posledica embarga na uvoz ruske glinice; Stelkom – novi projekti, potrebni lastni viri za financiranje investicij; BSP – priprava na kapitalski vstop strateškega partnerja), kljub večinski glasovalni pravici na skupščinah vseh treh družb, tega ne izglasujemo.

Spodnja tabela prikazuje možno višino izplačila dividende/deležev za ELES v letu 2019.

Če bi družba ELES realizirala planirano postavko izplačil v letu 2018, bi znašal čisti poslovni izid 18,2 milijona EUR, namesto 16,6 milijona EUR.

V letu 2018 smo dosegli najboljši čisti poslovni izid od vključno leta 2010. Od vključno leta 2010 ELES ugotavlja čisti poslovni izid na podlagi metodologije Agencije za energijo. Pred letom 2010 je čisti poslovni izid ugotavljal na podlagi določil Slovenskih računovodskih standardov. Čisti poslovni izidi so bili izkazani previsoko, zato tudi popravki kapitala v letnih računovodskih izkazih za leto 2016 in 2017. Indeksna rast čistega poslovnega izida leta 2018 glede na leto 2010 znaša 314.

Graf: Čisti poslovni izid in njegova indeksna rast glede na leto 2010

 

 

Še višja je indeksna rast donosa na kapital (ROE). V letu 2018 je ROE dosežen v višini 5,1 odstotka in je za indeks 381 višji kot leta 2010. Pri tem je treba poudariti, da osnovo za izračun ROE povečuje delež dolgoročni finančnih naložb, ki jih imajo protipostavko v kapitalu.

Graf: ROE in njegova indeksna rast glede na leto 2010

Donosnost kapitala (ROE) je znašala 5,1 in se je zvišala za 0,1 odstotne točke glede na leto 2017, donosnost korigiranega kapitala (ROE) pa je znašala 7,1 in se je znižala za 0,4 odstotne točke glede na leto 2017. ROA (donosnost sredstev) je znašala 2,4 in je ostala na ravni leta 2017, ROA (donosnost na korigirana sredstva) pa je znašala 2,8 in se je zvišala za 0,1 odstotne točke glede na leto 2017.

Neto finančni dolg je znašal 122,9 milijona EUR in se je v letu 2018 zmanjšal za 20,6 milijona EUR glede na predhodno leto. V prihodnjih letih skladno s planskimi napovedmi povečanega investiranja predvidevamo tudi povečanje neto finančnega dolga. Višina povečanja neto finančnega dolga v posameznem letu bo odvisna tudi od višine črpanja nepovratnih sredstev za izgradnjo daljnovoda Cirkovce–Pince in RTP Cirkovce (48,2 milijona EUR) in projekta Sincro.Grid (1,6 milijona EUR). Sredstva so bila odobrena v januarju 2019 in tako še niso upoštevana v izračunu neto finančnega dolga za plansko obdobje 2019–2021.

Graf: Kapital, neto finančni dolg in koeficient finančnega vzvoda

Kazalnik finančnega vzvoda se je v letu 2018 zmanjšal za 3,6 odstotne točke glede na leto 2017, kar je predvsem posledica zmanjševanja neto dolga v primerjavi s preteklim letom.

Graf: Neto finančni dolg/EBITDA

Graf: Neto finančni dolg/kapital

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.