Ključni kazalniki v letu 2018 (Človeški kapital – zaposleni)

Število in struktura zaposlenih: Konec leta 2018 (na dan 31. 12. 2018) je bilo v družbi zaposlenih 569 delavcev. V primerjavi z letoma 2017 in 2016 se je število zaposlenih povečalo za 0,53 odstotka. Povprečna starost zaposlenih se je v primerjavi s preteklimi leti (2017 in 2016) povečala za 1 leto in predstavlja 47 let, povprečna delovna doba, ki je bila v letu 2018 22 let, pa se v zadnjih letih ni spremenila.

Delež zaposlenih v družbi glede na spol že tretje leto ostaja v enakem razmerju, 78 odstotkov moških in 22 odstotkov žensk. V primerjavi z letom 2017 se je spremenilo razmerje na vodilnih delovnih mestih. S 7 odstotkov zaposlenih, ki opravljajo dela na vodilnih delovnih mestih (direktorji področij, vodje služb, vodje centrov), se je zmanjšal odstotek žensk in znaša zgolj 1 odstotek.

Od vseh zaposlenih je bilo konec leta 2018 99,5 odstotka zaposlenih za nedoločen čas, kar je za 0,71 odstotka več kot v letu 2017 in za 1,62 odstotka več kot v letu 2016. Za polni delovni čas je bilo konec leta zaposlenih 99,6 odstotka zaposlenih.

V letu 2018 so štirje (4) zaposleni koristili starševski dopust.

Gibanje števila zaposlenih: V družbi ELES je izredno nizka stopnja nihanja števila zaposlenih. V letu 2018 se je zaposlilo 21 delavcev, od tega trije (3) za določen čas oziroma za čas pripravništva. Pogodbe o zaposlitvi so prenehale 18 delavcem, od tega se jih je 13 upokojilo (11 rednih upokojitev in dve invalidski upokojitvi).

Tabela: Prihodi in odhodi zaposlenih po spolu in starostnih skupinah

Tabela: Število zaposlenih po lokacijah

Družba ELES ima sedem enot po Sloveniji. Največ zaposlenih delo opravlja na lokaciji Ljubljana Hajdrihova (294), najmanj pa v Novi Gorici (17).

Zaposlenost invalidov: Na zadnji dan leta 2018 smo zaposlovali 19 invalidov III. kategorije in enega invalida II. kategorije. Večina invalidov je zaposlenih v centrih za infrastrukturo prenosnega omrežja (CIPO). Vsem zaposlenim delavcem, ki jim je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določena kategorija invalidnosti, so bila zagotovljena ustrezna delovna mesta. Skladno z zakonsko predpisano kvoto zaposlovanja invalidov, ki znaša 6 odstotkov, bi morali v letu 2017 zaposlovati povprečno 34 invalidov. Ker z zakonom predpisane kvote ne dosegamo, smo morali v letu 2018 plačati 99.112,13 EUR prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Izobraževanje in strokovno (tehniško) usposabljanje: Izobrazbena struktura se je tudi v letu 2018 izboljšala. Konec leta 2018 je imelo 56,4 odstotka zaposlenih najmanj visoko strokovno izobrazbo, kar je za 2,2 odstotne točke več v primerjavi z letom 2017.

Tabela: Izobrazbena struktura

Zavedamo se, da družba za doseganje svoje vizije, strategije in ciljev potrebuje izobražene in usposobljene zaposlene, ki so motivirani za kakovostno in uspešno izvajanje delovnih nalog. Z namenom vzdrževanja že pridobljenih spretnosti in znanj na določenih specifičnih delovnih mestih ter pri spremljanju tehnoloških novosti s področja elektroenergetike precejšen del finančnih sredstev namenjamo strokovnemu usposabljanju zaposlenih, ki zagotavlja uspešno in varno delo.

Tematsko usposabljanje: Veliko zaposlenih se je zaradi dopolnjevanja in bogatenja svojih delovnih izkušenj ter poklicne izobrazbe vključevalo v različna usposabljanja. Največ udeležencev se je udeležilo strokovnih konferenc s področja energetike, informatike in telekomunikacij. Število zaposlenih, ki so v letu 2018 obiskovali tečaje tujega jezika, se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za 41 odstotkov. Zaposleni so obnavljali in nadgrajevali predvsem znanje angleškega jezika. V skladu s potrebami delovnega mesta in zahtevami zakonodaje so svoje zanje in izkušnje obnovili zaposleni, ki delajo z energetskim napravami (stikalničar v elektroenergetskem sistemu, dispečer v elektroenergetskem sistemu), in zaposleni, ki upravljajo delovno mehanizacijo. V sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije smo za vse zaposlene, ki pri svojem delu potrebujejo poznavanje gradbene in prostorske zakonodaje, organizirali izobraževanje s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki se je začela uporabljati s 1. junijem 2018. Nadaljevali smo tudi izvajanje izobraževanja za prepoznavanje in preprečevanje mobinga.

Tabela: Ure in strošek izobraževanja

Čeprav smo v letu 2018 za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih porabili za 13,9 odstotka več sredstev kot v letu 2017, smo realizirali 5.997 ur izobraževanja, kar je za 36 odstotkov manj ur izobraževanja, kot ga je bilo izvedenega v letu 2017. V povprečju se je vsak zaposleni izobraževal 11 ur, kar je 6 ur manj kot v preteklem letu. Zaposleni so dodatna znanja pridobili prek strokovnih seminarjev, tečajev in z udeležbo na strokovnih konferencah s področja energetike, informatike in telekomunikacij. V periodična usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu je bilo vključenih 100 zaposlenih.

Izobraževanje ob delu: V letu 2018 sta v skladu s pogodbo za izobraževanju ob delu uspešno zaključila šolanje dva zaposlena in si pridobila višjo stopnjo izobrazbe. Družba ELES je v celoti financirala njuno šolanje. V skladu z interesom družbe ELES se je v letu 2018 šolalo 13 zaposlenih. V šolskem letu 2018/2019 so se štirje zaposleni vključili v pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Povezovanje z mladimi potencialnimi kadri: Zavedamo se potrebe po povezovanju z mladimi, ki predstavljajo za družbo potencialne bodoče kadre, zato se z dijaki in študenti elektroenergetike in informatike povezujemo že v času njihovega šolanja. Zelo pozorno spremljamo zlasti dijake in študente elektroenergetike, informatike in telekomunikacij, ki so morebitni ključni kadri za družbo. Prek obveznega praktičnega izobraževanja ali občasnega dela jim družba ELES omogoči spoznavanje določenega delovnega mesta in delovanje družbe kot celote.

Opravljanje strokovne prakse smo v letu 2018 omogočili 20 mladim, od tega 14 dijakom in šestim študentom, ki so skupaj opravili 3.735 ur obveznega praktičnega dela.

Poleg obvezne prakse ponujamo mladim v poletnih mesecih tudi opravljanje študentskega dela. Poletno študentsko delo je opravljalo 54 otrok zaposlenih. V letu 2018 so v poletnih mesecih opravili 4.320 ur. Število ur poletnega študentskega dela se je glede na leto 2017 povečalo za 96 odstotkov. Povečanje ur je posledica odločitve, da se vsakemu dijaku in študentu, ki mu družba odobri poletno študentsko delo, omogoči 10 delovnih dni študentskega dela. Za poletno delo otrok zaposlenih smo namenili sredstva v višini 31.100 EUR.

V letu 2018 smo imeli enega študenta, ki prejema kadrovsko štipendijo. V šolskem letu 2018/2019 nismo podelili nobene kadrovske štipendije.

Letni razgovori: Zaradi sistematičnega načrtovanja razvoja zaposlenih v najširšem smislu in spremljanja uresničevanja zastavljenih strateških ciljev družbe smo v poslovanje družbe v letu 2014 uvedli letne razgovore. Te so v letih od 2014 do 2017 s svojimi podrejenimi izvajali direktor družbe ELES, direktorji področij, pomočniki direktorjev področij in vodje služb vodstva družbe. S ponavljajočo se, vsakoletno izvedbo letnih razgovorov se je vzpostavilo redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih z delom v družbi, prav tako pa tudi spremljanje uresničevanja ciljev posameznih organizacijskih enot. Zaradi prilagajanja poslovanja sodobnim svetovnim trendom, tudi na področju CUK, smo v letu 2018 začeli in do konca leta izvedli postopek nadgradnje IT-orodij za izvedbo letnih razgovorov. S temi posodobljenimi IT-orodji nam bo v letu 2019 in v bodočih letih omogočeno spremljanje in analiziranje aktivnega sodelovanje zaposlenih pri realizaciji strateških ciljev družbe ter njihovega strokovnega in osebnega razvoja.

Odsotnosti zaposlenih: Zaradi bolniških odsotnosti je bilo v letu 2018 izgubljenih 56.234 delovnih ur, kar je 4,8 odstotka skupnega letnega fonda ur rednega dela. Ta odstotek bolniških odsotnosti je za 6,4 odstotka manjši, kot je bil v letu 2017. Hkrati pa predstavlja za 17,27 odstotka več bolniških odsotnosti, kot je ugotovljeno povprečje bolniških odsotnosti za obdobje od vključno z letoma 2013 in 2017.

Koriščenje starševskega dopusta: Zaposlenim staršem omogočamo koriščenje različnih oblik starševskega dopusta, s čemer je mladim družinam zagotovljena socialna varnost na višji ravni, kot je to v povprečju v Republiki Sloveniji. Mlade mamice lahko po vrnitvi na delo karierno pot praviloma nemoteno nadaljujejo na delovnem mestu, ki so ga imele pred odhodom na porodniški dopust. Podatki tudi izkazujejo, da se vedno več moških odloči za koriščenje očetovskega dopusta. V letu 2018 so štirje zaposleni koristili starševski dopust.

Mladim družinam pomagamo tudi s finančnimi sredstvi. Za vsakega novorojenca prejme zaposleni 500 EUR finančne pomoči.

 

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.