Analiza finančnega položaja družbe (Finančni kapital)

Sestava sredstev družbe ELES

Sestava obveznosti do virov sredstev družbe ELES

Bilančna vsota družbe je 31. 12. 2018 znašala 698,1 milijona EUR in je bila v primerjavi z letom 2017 večja za 20,9 milijona EUR oziroma za 3 odstotke.

V strukturi sredstev večino (88,5 odstotka) predstavljajo dolgoročna sredstva, med katerimi največji delež zajemajo osnovna sredstva, ki znašajo 517,8 milijona EUR in so se v letu 2018 povečala za 16,1 milijona EUR. Razlog za povečanje so investicijska vlaganja v objekte EE. Dolgoročne finančne naložbe so znašale 94,0 milijona EUR in so za 1 odstotke višje od izkazanih v letu 2017. Največji del naložb predstavlja delež v odvisni družbi Talum (86,25-odstotni lastniški delež), ki znaša 90,1 milijona EUR in se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 0,4 milijona EUR zaradi vračila preplačila emisijske vrednosti delnic z dne 28. 11. 2012. Družba ELES kot 50-odstotna lastnica skupaj obvladovane družbe BSP Energetska Borza, d.o.o., je v letu 2018 povečala svoj vložek za 1,5 milijona EUR in tako zdaj vložek znaša 1,9 milijona EUR. Lastniško razmerje v družbi BSP Energetska Borza, d.o.o., je ostalo nespremenjeno, ker je drugi družbenik Borzen, d.o.o., vplačal denarni vložek v enaki višini. V drugi odvisni družbi Stelkom, d.o.o., ima družba ELES 56,27-odstotni lastniški delež z vložkom 0,5 milijona EUR. Kratkoročna sredstva so znašala 78,7 milijona EUR in so bila v letu 2018 za 4 odstotke višja od leta 2017, spremenila se je predvsem notranja struktura sredstev, tako da je bilo v letu 2018 več sredstev namenjenih kratkoročnim finančnim naložbam, manj pa je bilo denarnih sredstev in kratkoročnih poslovnih terjatev. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so znašale 1,8 milijona EUR in so se glede na lansko leto zmanjšale za 0,5 milijona EUR predvsem zaradi manjših kratkoročno nezaračunanih prihodkov za mehanizem ITC.

Med obveznostmi do virov sredstev skoraj polovico predstavlja kapital družbe, ki je znašal po stanju konec leta 2018 337,8 milijona EUR in se je glede na popravljeno preteklo leto povečal za 7,3 milijona EUR. Na povečanje je vplival predvsem doseženi čisti dobiček na dan 31. 12. 2018 v višini 16,6 milijona EUR, na zmanjšanje pa izplačilo dela bilančnega dobička ustanovitelju v višini 9,0 milijona EUR, ostala razlika je presežek iz prevrednotenj. V popravljenem letu 2017 v LP 2018 je izkazan popravek napake iz leta 2017 v višini 1,2 milijona EUR po odločbi Agencije za energijo, kar pomeni, da izkazan kapital v popravljenem letu 2017 za omenjeni znesek nižji od lanskoletno izkazanega. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s koncem leta 2018 zmanjšale za 2,2 milijona EUR in so znašale 252,2 milijona EUR. Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade, razgradnjo in druge rezervacije so se povečale za 0,2 milijona EUR, dolgoročne PČR pa so se zmanjšale za 2,5 milijona EUR. Slednje predstavljajo predvsem zneski dolgoročno razmejenih prihodkov iz regulative Agencije za energijo (dolgoročno razmejeni prihodki iz omrežninskih presežkov in dolgoročne rezervacije za realizirane investicije, katerih vir so čezmejne prenosne zmogljivosti) in dolgoročne razmejitve za realizirane investicije, katerih vir so nepovratna sredstva. Popravek napake v LP 2018 v višini 1,2 milijona EUR povečuje dolgoročne PČR iz naslova Agencije za energijo za leto 2017. Stanje dolgoročnih obveznosti je bilo 74,6 milijona EUR in je bilo večje za 35 odstotkov od leta 2017. Večino (99,7 odstotka) predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti, ki so znašale 74,3 milijona EUR, od tega je 70,9 milijona EUR dolgoročnih obveznosti do bank, ki predstavljajo najeto posojilo pri EIB v znesku 42,6 milijona EUR, ki se je v letu 2018 zmanjšalo za kratkoročni del posojila v višini 2,8 milijona EUR in posojilo UniCredit Banke Slovenije za financiranje odplačnega prevzema 110 kV omrežja električne energije v višini 28,3 milijona EUR, ki je konec leta zmanjšano za 1,7 milijona EUR. Preostali del dolgoročnih finančnih obveznosti predstavljajo druge dolgoročne obveznosti v višini 3,4 milijona EUR, ki zajemajo izvedena finančna instrumenta za zavarovanje spremenljivosti denarnih tokov zaradi spremembe obrestne mere dolgoročnega kredita EIB (obrestna ovratnica in zamenjava) v višini 2,4 milijona EUR in izvedeni finančni instrument dolgoročnega kredita UniCredit Banke Slovenije v višini 1,0 milijona EUR. Dolgoročne poslovne obveznosti zajemajo druge dolgoročne poslovne obveznosti iz prejetih predujmov (garancije) v višini 0,1 milijona EUR. Kratkoročne obveznosti so konec leta 2018 znašale 31,3 milijona EUR in so bile tako od konca leta 2017 nižje za 6 odstotkov. Finančne kratkoročne obveznosti zajemajo kratkoročni del EIB kredita v znesku 5,0 tisoč EUR, ki se od konca leta 2017 ni spremenil, in kratkoročni del posojila UniCredit Banki Slovenije v znesku 1,7 milijona EUR. Kratkoročne poslovne obveznosti so se glede na preteklo leto zmanjšale za 3,7 milijona EUR in so znašale 24,7 milijona EUR. Zmanjšanje izhaja predvsem iz manjših kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so znašale 2,1 milijona EUR in so se glede na leto 2017 zmanjšale za 1,4 milijona EUR. Zajemajo predvsem kratkoročno odložene prihodke iz avkcij in EU projektov.

Med pogojnimi obveznostmi družba izkazuje obveznosti za poroštva in obveznosti iz sporov z Agencijo za energijo. Obveznosti za dana poroštva v višini 17,8 milijona EUR so obveznosti za poroštvo za nakup električne energije za obdobje 2016–2018 s strani odvisne družbe Talum v skupni višini 10 milijonov EUR (8,5 milijona EUR družbi HSE in 1,5 milijona EUR družbi Petrol), obveznosti za poroštvo za dolgoročno posojilo BSP Energetska Borza, d.o.o., v višini 4,8 milijona EUR (80 odstotkov dolgoročnega posojila) in obveznosti za poroštvo za dolgoročno posojilo BSP Energetska Borza, d.o.o., v višini 3,0 milijona EUR, obveznosti iz sporov pa izhajajo iz vloženih tožb v višini 3,5 milijona EUR, vezanih na izračune odstopanj od regulativnega okvira s strani Agencije za energijo za leto 2015 v višini 2,0 milijona EUR in za leto 2017 v višini 1,5 milijona EUR.

Izkaz denarnih tokov

ELES je v obdobju januar–december 2018 izkazoval prebitek prejemkov iz poslovanja v višini 43,2 milijona EUR, prebitek izdatkov pri naložbenju v znesku -60,9 milijona EUR in pribitek prejemkov pri financiranju v znesku 10,9 milijona EUR. Prebitek prejemkov iz poslovanja in prebitek prejemkov pri financiranju sta bila namenjena za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, dolgoročne naložbe v BSP Energetska Borza, d.o.o., ter za oblikovanje kratkoročnih finančnih naložb in kritje izdatkov pri financiranju, ki zajemajo izdatke za obresti in varovanja obrestnih mer predvsem od najetih dolgoročnih posojil, odplačilo letne glavnice posojila EIB in izplačilo bilančnega dobička lastniku, vendar skupaj s pribitkom prejemkov iz financiranja (v letu 2018 prejeto dolgoročno posojilo UniCredit Banke Slovenije v višini 24,0 milijona EUR) nista zadostovala za kritje vseh izdatkov obdobja. Denarni izid v obdobju januar–december 2018 je bil negativen in je znašal -6,8 milijona EUR, tako da se je del izdatkov kril iz začetnega stanja denarnih sredstev (31. 12. 2017). Končno stanje denarnih sredstev na 31. 12. 2018 je tako znašalo 21,2 milijona EUR.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.