Celotni prihodki in odhodki družbe (Finančni kapital)

Celotni odhodki so v letu 2017 znašali 160,4 milijona EUR. Poslovni odhodki v strukturi predstavljajo 98,6 odstotka vseh odhodkov.

Graf: Celotni prihodki, celotni odhodki in čisti poslovni izid

Poslovni prihodki in odhodki družbe

Graf: Poslovni prihodki, odhodki in poslovni izid iz poslovanja

Struktura poslovnih prihodkov in odhodkov

  • Poslovni prihodki

V letu 2018 je družba imela 175,8 milijona EUR poslovnih prihodkov, kar je za 5 odstotkov manj v primerjavi z letom 2017 in na ravni letnega načrta 2018. Nižji poslovni prihodki izhajajo predvsem iz nižjih prihodkov od izravnave sistema od lanskoletnih, katerih višina v letu 2017 je bila posledica visokih cen električne energije zaradi nizkih januarskih temperatur, slabe hidrologije v JV Evropi in nenačrtovanih zaustavitev jedrskih elektrarn v Franciji.

Večino poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki iz prenosnega sistema. Družba ELES za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosa električne energije večino poslovnih prihodkov realizira iz omrežnine za prenosni sistem in iz uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Prihodki iz omrežnine za prenosni sistem so namenjeni nakupu električne energije za pokrivanje izgub v sistemu, zakupu sistemskih storitev ter za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja z regulativnim donosom. Stroški izravnave sistema se izravnajo in krijejo v nastali višini prihodkov izravnave sistema.

Prihodki iz uporabe prenosnega sistema so bili skladno z EZ-1 in Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje višji za 0,5 mio EUR ter vključujejo:

  • povečanje prihodkov za vir iz preteklih let iz koriščenja presežkov omrežnine v višini 33,7 milijona EUR in zmanjšanje prihodkov za presežek tekočega leta v višini 1,0 milijona EUR, kar skupaj pomeni povečanje prihodkov iz uporabe omrežja za 32,7 milijona EUR;
  • povečanje prihodkov v višini 2,9 milijona EUR na podlagi popravljalnega ukrepa Odzivnega poročila Računskega sodišča z dne 5. 3. 2013 na Revizijsko poročilo. Uskladitev je bila podrobneje razkrita v Letnem poročilu za leto 2016 v poglavju 5.5;
  • zmanjšanje prihodkov iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti za namene po Uredbi (ES) št. 714/2009 v skupni višini 35,0 milijona EUR. 2,3 milijona EUR smo porabili za tekoče naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti, 32,7 milijona EUR pa smo prenesli na ločen interni račun za načrtovane naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti.

Drugi poslovni prihodki izhajajo predvsem iz prihodkov od mednarodnih projektov, prihodkov od črpanja PČR za amortizacijo brezplačno pridobljenih sredstev in sredstev, financiranih iz ČPZ, ter drugih poslovnih prihodkov, kot so dobički od prodaje osnovnih sredstev in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Drugi poslovni prihodki so v letu 2018 manjši za 21 odstotkov od preteklega leta predvsem zaradi visokih prihodkov odprave rezervacij za tožbe v letu 2017.

  • Poslovni odhodki

Družba v letu 2018 prav tako beleži nižje poslovne odhodke, ki so znašali 158,1 milijona EUR in so bili za 6 odstotkov nižji v primerjavi z letom 2017 in za 1 odstotek višji od načrtovanih. Malo več kot polovico poslovnih prihodkov predstavljajo odhodki iz prenosnega sistema, ostalo so stroški delovanja in vzdrževanja z amortizacijo. Nižji poslovni odhodki izhajajo predvsem iz nižjih odhodkov iz uporabe prenosnega sistema za 11,2 milijona EUR glede na preteklo leto zaradi nižjih stroškov izravnave sistema in stroškov nakupa električne energije za pokrivanje izgub v letu 2018 glede na leto 2017. Izjemne razmere v letu 2017, v katerih je glavnina visokih stroškov nastala v prvih dveh mesecih leta 2017, ko smo bili priča izjemno zaostrenim razmeram na energetskih trgih praktično celotne kontinentalne Evrope (nizke temperature predvsem v januarju, nenačrtovane zaustavitve jedrskih elektrarn v Franciji, slaba hidrologija v JV Evropi), so vplivale na visoke stroške izravnav in nakupa električne energije za pokrivanje izgub leta 2017.

Struktura odhodkov iz uporabe prenosnega sistema v letih 2018 in 2017

Struktura stroškov delovanja in vzdrževanja z amortizacijo

Struktura stroškov delovanja in vzdrževanja z amortizacijo v letih 2018 in 2017

Stroški delovanja in vzdrževanja z amortizacijo so bili v letu 2018 za 1 odstotek višji od lanskoletnih. Amortizacija je bila v letu 2018 za 1 odstotek nižja od preteklega leta, v letu 2017 so bili višji odpisi osnovnih sredstev. Zaradi zamika predvidenih upokojitev konec leta 2018 so bili stroški dela v letu 2018 za 3 odstotke višji kot v letu 2017. Nekoliko višji stroški storitev v letu 2018 so posledica stroškov projektov EU, katerih delež, ki se delno ali v celoti povrne, je viden na drugih poslovnih prihodkih.

Regulirana in neregulirane dejavnosti družbe

Poleg prenosa električne energije, ki je regulirana dejavnost družbe, družba opravlja tudi šest nereguliranih dejavnosti. V celotnih prihodkih družbe neregulirane dejavnosti predstavljajo približno odstotek, največji delež zajema neregulirana dejavnost »trženje telekomunikacij« v povezavi z odvisno družbo Stelkom, d.d.

Struktura poslovnih prihodkov nereguliranih dejavnosti v letu 2018

V sredstvih družbe neregulirane dejavnosti predstavljajo približno 13,8 odstotka, od katerih večino zajema neregulirana dejavnost »upravljanje dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže«, kjer naložba v odvisno družbo Talum obsega večinski del.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.