Kazalniki finančnega poslovanja (Finančni kapital)

Stopnja lastniškosti financiranja se je v letu 2018 glede na preteklo leto znižala za 0,4 odstotne točke na 48,4 odstotka, ker so se v letu 2018 glede na preteklo leto celotne obveznosti do virov sredstev zvišale bolj, kot se je zvišal kapital družbe. Kapital se je v letu 2018 povečal za dobiček leta, hkrati pa zmanjšal za izplačilo lastniku, večje obveznosti do virov sredstev v letu 2018 pa so predvsem posledica najetega dolgoročnega posojila UniCredit Banke Slovenije. Stopnja dolžniškosti financiranja se je v letu 2018 glede na preteklo leto zvišala za 2,1 odstotne točke na 15,2 odstotka zaradi višjih dolgov (posojilo UniCredit Banke Slovenije), ki so se povečali bolj, kot so se povečale obveznosti do virov sredstev v letu 2018 glede na preteklo leto. Družba je v letu 2018 95,2 odstotka svojih sredstev financirala z dolgoročnimi viri in le 4,6 odstotka s kratkoročnimi viri. V letu 2018 beležimo povečanje stopnje dolgoročnosti financiranja za 0,7 odstotne točke glede na preteklo leto. Kapital, dolgoročni dolgovi in rezervacije so se v letu 2018 glede na preteklo leto povečali bolj, kot so se povečale obveznosti do virov sredstev.

Stopnja osnovnosti investiranja je bila v letu 2018 le za 0,1 odstotne točke višja od stopnje v letu 2017 in je znašala 74,2 odstotka, stopnja dolgoročnosti investiranja, ki je znašala 87,6 odstotka, pa le za 0,2 odstotni točki nižja od lanske. V letu 2018 so bila investicijska vlaganja nekoliko nižja od vlaganj v letu 2017, odpisi vrednosti osnovnih sredstev pa so bili v letu 2018 na ravni leta 2017, vendar so investicijska vlaganja višja od amortizacije in odpisov.

Koeficienti vodoravnega finančnega ustroja z izjemo koeficienta kapitalske pokritosti osnovnih sredstev so bili v letu 2018 višji kot v letu 2017. Kapital se je v letu 2018 povečal manj, kot so se povečala osnovna sredstva, zato je koeficient padel za 0,007 odstotne točke. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti se je povečal za 0,25 odstotne točke (višja celotna kratkoročna sredstva in nižje kratkoročne obveznosti), koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti se je povečal za 0,242 odstotne točke (višja kratkoročna sredstva brez zalog in nižje kratkoročne obveznosti), koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (višje kratkoročno finančne naložbe in nižje kratkoročne obveznosti) pa za 0,356 odstotne točke.

Koeficient gospodarnosti poslovanja družbe (1,112) se je v letu 2018 povečal za 0,019 odstotne točke v primerjavi z letom 2017, ker so se poslovni prihodki povečali bolj, kot so se povečali poslovni odhodki.

V letu 2018 zaznavamo rahel porast kazalnikov donosnosti predvsem zaradi za 6 odstotkov višjega doseženega čistega dobička v letu 2018 glede na popravljeno leto 2017. Kazalnik donosnosti ROE (koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala) se je v letu 2018 tako zvišal za 0,1 odstotne točke, prav tako se je za 0,1 odstotne točke zvišal kazalnik donosnosti ROE brez dolgoročnih finančnih naložb. Kazalnik donosnosti ROA (koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev) je ostal na ravni predhodnega leta, kazalnik donosnosti ROA na sredstva brez dolgoročnih finančnih naložb pa se je povečal za 0,1 odstotne točke.

Stopnja investicijskih vlaganj glede na načrtovana vlaganja se je v letu 2018 glede na leto 2017 dvignila za 0,6 odstotne točke na 62,7 odstotka. Investiranje je bilo v letu 2018 za 8 odstotkov nižje kot v preteklem letu, a so bila planirana investicijska vlaganja v letu 2018 nižja za 13 odstotkov od planiranih vlaganj v letu 2017. Če upoštevamo še vse moteče zunanje dejavnike, ki vplivajo na zakasnitev realizacije investicijskih vlaganj, lahko rečemo, da se je korigirana stopnja investicijskih vlaganj v letu 2018 glede na leto 2017 dvignila za 3,8 odstotne točke na 73,9 odstotka in bila v letu 2018 od običajne stopnje investicijskih vlaganj višja kar za 11,2 odstotne točke.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.