Izjava o upravljanju (Korporativno upravljanje)

 1. Skladnost upravljanja

Direktor družbe in nadzorni svet družbe ELES izjavljata, da je bilo upravljanje družbe v letu 2018 skladno z zakoni, s Prečiščenim besedilom akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, z dne 12. 1. 2017 (Akt o ustanovitvi ELES), s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim s strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), maja 2017, ter Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga z marca 2018 (Priporočila SDH). Direktor družbe in nadzorni svet družbe ELES izjavljata, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu ZGD-1, EZ-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila za leto 2018 in je dostopna na spletni
strani www.eles.si tudi kot ločen dokument in ne le kot del letnega poročila družbe.

 1. Izjava o skladnosti s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d.d., ter s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga

Skladno s točko 3.4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
Slovenskega državnega holdinga, d.d., je družba ELES sklenila prostovoljno uporabljati omenjeni kodeks. Kodeks in priporočila SDH so javno dostopni na spletni strani SDH.

Družba je pri poslovanju ob upoštevanju dejavnosti družbe in drugih posebnosti družbe v večji meri upoštevala ta kodeks. V letu 2018 ni v celoti realizirala naslednjih priporočil kodeksa SDH:

 • Priporočilo št. 3.6: Družba ELES nima izdelane politike raznolikosti, saj člane nadzornega sveta potrdi Vlada RS, uprava družbe pa je enočlanska.

Družba v letu 2018 ni v celoti realizirala priporočil in pričakovanj SDH:

 • Priporočili št. 1 in 2: Družba ELES zaradi značilnosti regulirane dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja ne more upoštevati vseh rokov in načinov načrtovanja ter poročanja, zahtevanih s strani SDH, zato je Ministrstvo za infrastrukturo določilo novelirane roke in načine načrtovanja ter poročanja, da jih bo družba ELES lahko upoštevala pri svojem poslovanju.
 • Priporočilo št. 4: Družba ELES ima stroške uravnotežene s poslovnimi procesi, ki so vezani tudi na številne nove naloge, izhajajoče iz evropske zakonodaje/regulative, prevzema 110 kV omrežja v lasti drugih pravnih oseb in spremenjene strategije razvoja prenosnega omrežja, kar se vse uvršča med izjemne primere po priporočilih in pričakovanjih SDH.
 • Priporočilo št. 6.: Dokumenti, ki se obravnavajo na skupščini, so poslovna skrivnost, zato teh gradiv družba ne objavlja na svojih spletnih straneh. Je pa vsa zainteresirana javnost pravočasno in ustrezno obveščena o vseh pomembnih sklepih skupščine ELES.
 1. Sodoben sistem upravljanja in nadzora poslovanja

Družba ELES ima vzpostavljeno sodobno ureditev sistema upravljanja in nadzora poslovanja, po kateri so aktivnosti in odgovornosti razdeljene med nosilce treh linij obrambe, ki se v strokovnih krogih šteje kot najboljša praksa za učinkovito upravljanje tveganj v organizaciji:

 • direktor družbe zagotavlja ustrezno notranje okolje s korporativno kulturo od zgoraj navzdol, področni direktorji pa v okviru prve linije obrambe na podlagi ocene tveganj poslovanja oblikujejo in izvajajo notranje kontrolne ukrepe, s katerimi zagotavljajo doseganje ciljev in skladnost poslovanja;
 • pri tem se opirajo na drugo linijo obrambe, ki je okvir za opredeljevanje in spremljanje poslovanja v sestavi: sistem upravljanja, upravljanje tveganj, korporativne integritete, korporativne varnosti, pravnih zadev, upravljanja in razvoja kadrov, relacije z regulatorjem, kontrolinga in odnosov z javnostmi;
 • notranja revizija kot tretja linija obrambe naknadno ugotavlja predvsem skladnost in smotrnost poslovanja.

Družba ELES poroča oziroma sodeluje tudi z zunanjimi nadzorno-inšpekcijskimi organi: od nadzornega sveta družbe in njegovih komisij prek Vlade RS oziroma resornega ministrstva za infrastrukturo, pristojnega za energijo, inšpektoratov v sestavi posameznih ministrstev, Evropskega združenja sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (ENTSO-E), Evropske komisije, zunanjega revizorja računovodskih izkazov po ZGD, Slovenskega državnega holdinga (SDH), Državne revizijske komisije, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča do regulatorjev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in Agencije za energijo, ki določa oziroma regulira poslovno-izidno uspešnost družbe, ob navedbi le najpomembnejših deležnikov. Korporativno poročanje temelji na usmeritvah celovitega in trajnostnega poročanja o ustvarjanju vrednosti za ključne deležnike na kratek, srednji in dolgi rok.

Po EZ-1 je Republika Slovenija edina družbenica družbe ELES. Na podlagi EZ-1 in Akta o ustanovitvi ELES svoje ustanoviteljske pravice Republika Slovenija uresničuje prek Vlade Republike Slovenije.

 

 1. Sestava in komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet v skladu z Aktom o ustanovitvi ELES sestavlja šest članov. Skupščina imenuje štiri člane, dva člana pa sta predstavnika delavcev in ju imenuje svet delavcev družbe ELES. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani.

Vsi člani nadzornega sveta so v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države za leto 2018 podali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti.

Nadzorni svet je imel v letu 2018 naslednje komisije:

 • revizijsko komisijo nadzornega sveta,
 • komisijo za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES,
 • kadrovsko komisijo.

Naloge in pristojnosti nadzornega sveta določajo: ZGD-1, Akt o ustanovitvi ELES, Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe ELES in Politika upravljanja družbe ELES. Sestava in delovanje nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2018 so predstavljeni v poročilu o delu nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o., za leto 2018, ki je del letnega poročila družbe ELES za leto 2018. Prejemki članov nadzornega sveta so predstavljeni v računovodskem poročilu (poglavje Finančni kapital/Računovodsko poročilo).

 1. Vloga direktorja družbe

V skladu z Aktom o ustanovitvi družbe ELES direktor družbe vodi poslovanje in delo družbe, zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost poslovanja. Direktor družbe je sprejel Poslovnik o načinu vodenja družbe ELES, d.o.o.

Direktor družbe pri upravljanju družbe sodeluje z naslednjimi delovnimi telesi:

 • strateška konferenca,
 • kolegij direktorja družbe,
 • tehnično-razvojni kolegij direktorja družbe,
 • strokovni sveti direktorja družbe.

 

V rednih časovnih presledkih se direktor družbe posvetuje tudi s svetom delavcev in predstavniki reprezentativnega sindikata. Vsako leto obišče vse dislocirane enote – centre za infrastrukturo prenosnega omrežja; cilj obiskov je seznaniti zaposlene s preteklimi pomembnimi dogodki in aktivnostmi družbe, načrti za prihodnje, oceno položaja zaposlenih itd. Pri upravljanju, načrtovanju, izvajanju, spremljanju, analiziranju in kontroliranju poslovanja in delovanja družbe se v največji možni meri implementira načelo štirih ali več oči. Od 1. 1. 2018 se je dvakrat letno udeleževal kolegijev področij. Aktivnosti, ki so najbolj zaznamovale družbo ELES v letu 2018, so predstavljene v nagovoru direktorja družbe, ki je sestavni del letnega poročila družbe ELES za leto 2018. Prejemki direktorja družbe so predstavljeni v računovodskem poročilu (poglavje Finančni kapital/Računovodsko poročilo).

 1. Politike integriranega sistema upravljanja

Družba ELES ima vzpostavljene politike za vse segmente integriranega sistema upravljanja, ki se prek vodstvenega pregleda redno pregledujejo in ustrezno dopolnjujejo. Politike upravljanja sestavljajo:

– politika kakovosti in poslovne odličnosti po modelu EFQM (ki je med drugim uvrščena kot strateški cilj v novi dolgoročni strateški plan poslovanja 2016–2020);

– politika upravljanja tveganj;

– politika upravljanja sredstev;

– politika ravnanja z okoljem;

– politika varovanja informacij;

– politika varnosti in zdravja pri delu;

– kadrovska politika;

– politika komuniciranja in druge poslovne politike.

Izvajajo se integrirane presoje (notranje in zunanje) certificiranih sistemov upravljanja po mednarodnih standardih ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, ISO 27001 za sistem vodenja varovanja informacij, OHSAS 18001 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, ISO 17020 za ugotavljanje skladnosti in ISO 31000 za Risk Management, ki so med poglavitnimi viri priložnosti za nenehne izboljšave in s tem tudi doseganja začrtane vizije družbe ELES, da pridobi vodilno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

 1. Sistem korporativne integritete

Družba ELES je z imenovanjem pooblaščenca za korporativno integriteto in s sprejetjem pravilnika o korporativni integriteti ter pravilnika o izvajanju nadzora nad zagotavljanjem korporativne integritete v svoje poslovanje tudi formalno uvedla celovit sistem korporativne integritete. Sistem korporativne integritete so v svoje poslovanje uvedle tudi odvisne družbe v skupini ELES, in sicer TALUM, Stelkom in skupaj obvladovana družba BSP.

Namen pravilnika o korporativni integriteti je zagotoviti ničelno toleranco do prevar, nezakonitih in neetičnih dejanj. S pravilnikom o izvajanju nadzora nad zagotavljanjem korporativne integritete se določajo postopki za imenovanje in delovanje pooblaščenca za korporativno integriteto, reden nadzor nad zagotavljanjem korporativne integritete, obravnavanje prijav kršitev korporativne integritete, zaščite prijaviteljev kršitev korporativne integritete, obveznosti poročanja in internega obveščanja o stanju korporativne integritete v družbi. S tem je dana možnost sporočanja pomanjkljivosti in nepravilnosti (kršitev) pri poslovanju prek e-pošte ali anonimno prek klasične pošte na naslov pooblaščenca za korporativno integriteto. Tako se želi še dodatno opozoriti, da so za družbo ELES preprečevanje korupcije, upoštevanje pravil konkurence in drugih pravil poslovanja med prednostnimi cilji in vrednotami družbe.

 1. Obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj v družbi ELES temelji na izpolnjevanju zahtev standarda ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and Guidelines ter politike družbe o obvladovanju tveganj. Za delovanje, spremljanje in razvoj sistema upravljanja tveganj je zadolžen svet za sisteme upravljanja, ki ga vodi direktor družbe. Člani sveta za sisteme upravljanja so poleg direktorja družbe še koordinatorji direktorja družbe za upravljanje tveganj, za revidiranje (zgolj in samo v okviru možnosti, ki jih predvidevajo mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju), sisteme upravljanja, korporativno integriteto ter oseba iz službe za sisteme upravljanja, zadolžena za izdelavo, pošiljanje in hranjenje zapisnikov.

Svet za sisteme upravljanja spremlja delovanje in razvoj sistema obvladovanja tveganj ter sprejema usmeritve za njegovo delovanje, opredeljuje glavne skupine in področja tveganj družbe, določa obseg in globino obravnave tveganj in še sprejemljivo stopnjo tveganja, opredeljuje tveganja na ravni družbe, obravnava ter sprejema katalog tveganj in poročila o napredku.

Pristojnosti, pooblastila in način delovanja sveta za sisteme upravljanja so opredeljena v poslovniku delovanja sveta za sisteme upravljanja. Svet za sisteme upravljanja lahko imenuje tim za tveganja. Člani tima za tveganja so predstavniki posameznih področij in samostojnih služb vodstva družbe, vodi pa ga koordinator direktorja družbe za upravljanje tveganj.

Naloge tima za tveganja so koordiniranje aktivnosti za pospeševanje in implementacijo sistema obvladovanja tveganj po področjih in samostojnih službah vodstva ter izdelkov sistema obvladovanja tveganj v svojih organizacijskih enotah po usmeritvah sveta za sisteme upravljanja. Podrobnejši organizacijski okvir obvladovanja tveganj je določen s poslovnikom sistema upravljanja družbe in drugimi internimi predpisi družbe, navodili in obveznimi obrazci.

Družba ELES zagotavlja vpeljan sistem obvladovanja tveganj z izdelanim in redno posodobljenim katalogom tveganj, oceno pomembnosti tveganja, merili za vrednotenje tveganj, analiziranjem in poročanjem glede strateških in procesnih tveganj z uporabo aplikacije Silver Bullet Risk – SBR. V okviru uresničevanja celovitega razmišljanja in celovitega poročanja ključna tveganja povezujemo s kapitali, iz katerih ustvarjamo vrednost, ter s strateškimi izzivi in deležniki, za katere ustvarjamo vrednost.

 

 1. Notranja revizija in sistem notranjih kontrol

Notranja revizija se izvaja zaradi obvladovanja in odkrivanja tveganj ter svetovanja izboljšav. Namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja družbe s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina delovanja na področjih upravljanja, ravnanja s tveganji in njihovega obvladovanja. Z notranjo revizijo direktor družbe pridobiva neodvisno in nepristransko informacijo ter mnenje o stanju in delovanju sistema notranjih kontrol – ukrepov za obvladovanje tveganj. Z delovanjem notranje revizije direktor družbe in direktorji področij, ki predstavljajo prvo linijo obrambe, niso razrešeni odgovornosti za vzpostavitev in delovanje kontrolnega mehanizma za obvladovanje tveganj poslovanja, na podlagi sistema, ki ga oblikuje, spremlja in razvija druga linija obrambe.

Družba ELES ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki je sestavljen iz pravil in postopkov, opredeljenih v internih predpisih družbe, sprejetih na svetu za sisteme upravljanja, ter v drugih pisnih usmeritvah direktorja družbe, organizacijske strukture, opredeljene v Pravilniku o organizaciji ELES, d.o.o., sistema pristojnosti (odgovornosti) in pooblastil, opredeljenih v Aktu o sistemizaciji vrste del in delovnih mest družbe ELES, d.o.o., in izdanih pooblastilih direktorja družbe.

Z uvedenim sistemom notranjih kontrol se zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij za pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavlja upoštevanje zakonodaje.

Družba ELES je pri svojem poslovanju v letu 2018 upoštevala vse zakonske podlage, ki urejajo področje delovanja sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

 

Ljubljana, 20. 5. 2019

 

ELES, d. o. o.

direktor družbe

mag. Aleksander Mervar

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.