Poročilo predsednika nadzornega sveta (Korporativno upravljanje)

Člani nadzornega sveta so razkrili, da so člani v upravah in nadzornih svetih povezanih ali nepovezanih družb: Andrej Prebil je razkril, da je član upravnega odbora in izvršni direktor DUTB, predsednik Turistično gostinske zbornice, član nadzornega odbora STO in častni konzul Šrilanke; dr. Janja Hojnik je razkrila, da je prorektorica Univerze v Mariboru; Simon Volk je razkril, da je v nadzornem odboru Mestne občine Nova Gorica; Milan Krajnik je razkril, da je član sveta Mestne občine Ptuj.

Ostali člani nadzornega sveta niso člani uprav in nadzornih svetov povezanih ali nepovezanih družb.

Nadzorni svet je v letu 2018 imel:

 • Revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki ji predseduje Milan Krajnik, namestnica predsednika je dr. Janja Hojnik, član je mag. Matevž Marc in zunanja članica je Darinka Virant. Revizijska komisija nadzornega sveta se je v letu 2018 sestala na sedmih (7) rednih sejah, na katerih je bilo sprejetih 44 sklepov. Na 37., 38., 39., 40., 41. in 42. seji je bila opravičeno odsotna dr. Janja Hojnik. Drugi člani komisije so bili prisotni na vseh sejah komisije.
 • Komisijo za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES, ki ji predseduje mag. Matevž Marc, namestnik predsednika je Simon Volk. Njeni člani so dr. Janja Hojnik in Andrej Semprimožnik ter zunanji član Bogdan Trop. Ta komisija se je sestala na štirih (4) rednih sejah, kjer je sprejela 38 sklepov. Na 24. seji sta bila opravičeno odsotna dr. Janja Hojnik in Andrej Semprimožnik. Na 25., 26. in 27. seji je bila opravičeno odsotna dr. Janja Hojnik. Drugi člani komisije so bili prisotni na vseh ostalih sejah komisije.
 • Kadrovsko komisijo, ki ji predseduje Andrej Prebil, člana sta Milan Krajnik in dr. Janja Hojnik. Komisija se v letu 2018 ni sestala.

 

Nadzorni svet družbe ELES, d.o.o., se je v letu 2018 sestal na sedmih (7) rednih sejah in na eni (1) korespondenčni seji, kjer je sprejel sedeminosemdeset (87) sklepov. Na 229. redni seji sta bila opravičeno odsotna dr. Janja Hojnik in mag. Matevž Marc; na 230 (korespondenčni) seji ni sodeloval Andrej Prebil; na 231. je bila opravičeno odsotna dr. Janja Hojnik in na 232. seji je bil opravičeno odsoten mag. Matevž Marc. Na ostalih sejah so bili prisotni vsi člani nadzornega sveta.

Družba ELES, d.o.o., (v nadaljevanju: družba) je v tem letu tekoče izvajala svoje naloge in vsebine, nadzorni svet v nadzorni funkciji pa zagotavljal pogoje ter usmerjal k izpolnjevanju poslovnih in strateških ciljev.

Nadzorni svet je v letu 2018 obravnaval:

 • tekoče poslovne odločitve družbe, mesečne, trimesečne, polletne in devetmesečne rezultate poslovanja;
 • prek obdobnih poročil tudi poslovanje družb v skupini ELES;
 • plan stroškov reklam, reprezentance, donacij, sponzorstev in intelektualnih storitev ter je nato kvartalno spremljal realizacijo in odstopanja od tega plana;
 • študijo 2323 »Izboljšanje poslovanja in upravljanja s tveganji v Talum« in študijo 2373 »Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti skupine Talum« ter predlagal, da se študiji dopolnita s primerjavo poslovanja s primerljivimi družbami v panogi;
 • letno poročilo za leto 2017, ki ga je nato na svoji 231. seji tudi podrobneje in v celoti obravnaval ter podal nanj pozitivno mnenje;
 • predlog direktorja družbe o razporeditvi bilančnega dobička;
 • predlog revizijske komisije, da za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 za revizijo računovodskih izkazov družbe in skupine nadaljuje delo revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., iz Ljubljane;
 • predloge sklepov za redno letno skupščino;
 • predlog direktorja družbe za podpis pogodbe za nakup električne energije, potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za obdobje 2019–2023, in dal soglasje k tej pogodbi;
 • predlog direktorja družbe za podpis pogodbe za nakup avtomatske rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019;
 • informacijo direktorja družbe o izdaji poroštva v višini 1,75 milijona EUR družbi BSP, d.o.o., za leto 2019;
 • predlog Načrta dela notranje revizije za leto 2019 in dal soglasje;
 • predlog Temeljne listine notranje revizije in jo potrdil;
 • Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2019 do 2028;
 • Letni načrt 2019 družbe ELES, d.o.o., in srednjeročni načrt 2020–2021 ter nanj dal tudi soglasje.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Prečiščenega besedila Akta o ustanovitvi družbe, ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja je bil nadzorni svet sprotno seznanjen s spremembami pogodb ter je dal tudi ustrezna soglasja.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Prečiščenega besedila Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja je potrebno soglasje nadzornega sveta za seznam investicij s področja informatike ocenjene vrednosti nad 50 tisoč EUR brez DDV. V ta namen je nadzorni svet najprej sprejel Seznam investicij s področja informatike za leto 2018, ocenjene vrednosti nad 50 tisoč EUR brez DDV, in nato tekoče spremljal potek teh investicij.

Nadzorni svet je sprotno preverjal izvajanje letnega načrta družbe in označil, da je bilo poslovanje družbe v letu 2018 dobro.

Nadzorni svet je prek Komisije za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES spremljal potek prevzemanja 110 kV omrežja in problematiko določanja vrednosti elementov prevzema ter aktivnosti družbe za poenotenje metodologije za določitev vrednosti, četrtletne načrte objav javnih naročil in njihovo realizacijo, problematiko izdaje okoljevarstvenega soglasja za DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, realizacijo investicij na področju informatike; podrobnejšo seznanitev z razlago zamude pri izvedbi javnega naročila za nadgradnjo MPLS/TP, z javnim naročilom RTP Pekre – 110 kV polja v GIS izvedbi (dodatno TR polje v GIS stikališču), s poročilom Vgradnja hranilnikov električne energije I467-605, z javnim naročilom za zavarovanje premoženja, s poročilom Tehnološko središče ELES, Beričevo I439-537 ter s pojasnilom glede dogradnje regulacijskega stikala na prečnem transformatorju, projekt I491-632. Prav tako je na vsaki seji podrobneje spremljala največje projekte družbe. Komisija je obravnavala tudi predlog Razvojnega načrta prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2019 do 2028.

Nadzorni svet je prek Revizijske komisije nadzornega sveta podrobneje spremljal potek revidiranja računovodskih izkazov in ugotovitve zunanjega revizorja. Revizijska komisija je bila seznanjena s katalogom tveganj ter s tem sistemom obvladovanja tveganj in njegovimi posodobitvami v družbi. Spremljala je delo notranje revizije, seznanila se je s Poročilom o izvedbi zunanje presoje kakovosti delovanja Notranje revizije v družbi ELES, d.o.o., Ljubljana, z dne 31. 12. 2017 in obravnavala letni načrt notranje revizije za leto 2019. Prav tako je obravnavala stanje in napredek na področju korporativne integritete, se seznanila s stanjem in realizacijo priporočil notranje revizije ter obravnavala četrtletne informacije o poslovanju družbe in skupine.

Nadzorni svet se je seznanil z Letnim poročilom družbe za leto 2017, z revizorskim mnenjem in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2017 skupine ELES in na podlagi seznanitve s poročilom Revizijske komisije nadzornega sveta podal pozitivno mnenje k Letnemu poročilu družbe ELES, d.o.o., za leto 2017 z revizorskim mnenjem in Konsolidiranemu letnemu poročilu 2017 skupine ELES z revizorskim mnenjem.

Nadzorni svet je pregledal in dal soglasje k Letnemu načrtu 2019 družbe ELES, d.o.o., in Srednjeročnemu načrtu 2020–2021 ter se seznanil s Srednjeročnim načrtom skupine ELES 2018–2020.

Nadzorni svet je izvedel tudi samoocenjevanje ter pregledal in obravnaval analizo te samoocene.

 

Ljubljana, 20. maja 2019

 

Nadzorni svet ELES, d.o.o.
predsednik
Andrej Prebil

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.