Nagovor direktorja

URAVNOTEŽENO IN CELOVITO

Za uvod želim pojasniti bistvo delovanja družbe ELES, kot sem si ga zastavil ob prevzemu prvega mandata, oktobra 2013. Osredotočil sem se na iskanje ustrezne povezave med strateškimi izzivi, kapitali, cilji in deležniki. Še zlasti pomembno je ustvarjanje ravnovesja, njegovo upravljanje prek celovitega in uravnoteženega pogleda na kapitale, ki družbi ELES omogočajo ustvarjanje vrednosti za vse deležnike. To, kar smo in bomo delali, smo z letošnjim letnim poročilom začeli tudi jasneje poročati. Poročilo izraža vsem dobro znano dejstvo, da so številke, ki jih poročamo v računovodskem delu, v največjem delu posledica trajnostno naravnanega upravljanja ostalih petih kapitalov. Pomembno je, da z obračanjem finančnega kapitala več ustvarjamo kot trošimo, vendar pa ELES ni finančna institucija. ELES ustvarja vrednost predvsem s premišljenim upravljanjem in načrtovanjem prenosnega omrežja in z njim povezanimi sredstvi, z odličnimi, motiviranimi sodelavci, s pazljivo akumulacijo znanj in izkušenj, s proaktivnim sodelovanjem z vsemi deležniki v družbi, saj je elektrika eden od ključnih predpogojev delovanja družbe, in ne nazadnje z odgovornim upravljanjem tistega dela naravnega kapitala, na katerega imamo vpliv oziroma ki nam omogoča poslovanje. Zato je ključno, da iščemo poti za ustvarjanje ravnovesja med inovacijami, ki bodo omogočale ustvarjanje dodane vrednosti v bližnji prihodnosti, in stabilnim delovanjem obstoječega prenosnega omrežja, ki v vsakem trenutku omogoča neprekinjeno dobavo elektrike, ter ravnovesja med odgovornostjo do lastnika in odgovornostjo do drugih. Letošnje letno poročilo je tudi prvi korak na poti celovitega poročanja z navezavo na načrtovane aktivnosti priprave novega dolgoročnega strateškega plana za obdobje 2021–2025 s pogledom do leta 2050.

Kaj vse pomembnega smo doživeli, ustvarili v letu 2018, je opisano v poglavju ELES v letu 2018.

V Izjavi o upravljanju je podrobno predstavljen sistem skladnosti upravljanja, opisan je sistem integriranega upravljanja in notranjega nadzora poslovanja, obvladovanje tveganj, predstavljen je sistem korporativne integritete ter obrazložena izvajanja priporočil in pričakovanj, kot jih je določil Slovenski državni holding.

ELES kot družba je tudi v letu 2018 posloval dobro. Prenosno omrežje je delovalo zanesljivo, strategija, določena z Dolgoročnim strateškim planom za obdobje 2016–2020, pa se kot celota izvaja skladno s pričakovanji in v postavljenih rokih. Odkar opravljamo gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja, smo dosegli drugi najvišji čisti poslovni izid. Ta bi bil lahko tudi bistveno višji, če bi na skupščinah odvisnih družb uresničevali le cilj maksimizacije dobička. Premišljeno pa smo dajali prednost daljnoročni, trajni poslovni trdnosti odvisnih družb, za katero je finančni uspeh nujen, ne pa tudi zadosten pogoj.

Ko to omenjam, moram izpostaviti, da je skupina v letu 2018 poslovala pod pričakovanji predvsem zaradi Taluma, ki je bil od junija 2018 soočen s kaotičnim stanjem na svetovnem trgu glinice. Ob praktično nespremenjeni ceni aluminija se je cena glinice v tem času dvignila za več kot 100 odstotkov. Hitro sprejeti in izpeljani ukrepi uprave Taluma so finančno stanje obvladali in Talum je posloval brez izgube. Namesto načrtovanih 4,5 milijona EUR čistega poslovnega izida je zaradi navedenega dosegel 0,6 milijona EUR. Ostali družbi, skupaj obladovana družba BSP, d.o.o., in odvisna družba Stelkom, d.o.o., sta poslovali v okviru pričakovanega.

Za leto 2018 moram izpostaviti tri področja:

Raziskovalni, razvojni in investicijski projekti s področja pametnih omrežij

Z ustanovitvijo Področja za strateške inovacije smo uveljavili strateško usmeritev trajnega, sistematičnega in profesionalno organiziranega dela na področju inovativnih projektov, inovativnih programov in institucionalnega sodelovanja na ravni Evropske unije kot ključnih segmentov razvoja družbe ELES. Postali smo prva regulirana energetska družba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v središče svojega delovanja, ter z uspešnimi projekti, organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. Glede uvajanja pametnih omrežij in pridobivanja evropskih sredstev se uvrščamo v sam vrh evropskih sistemskih operaterjev. Uvajanje inovativnih rešitev nam bo omogočilo ne le uspešno soočenje z izzivi prehoda v nizkoogljično družbo ter s tem uresničevanje podnebnih in energetskih ciljev Evropske unije (EU) do leta 2030, ampak tudi razvoj novih poslovnih modelov skupine ELES.

Izgradnja daljnovoda Cirkovce–Pince in regulacijsko transformatorske postaje Pince

Ta investicijski projekt posebej omenjam zaradi njegove strateške pomembnosti, kompleksnosti, fizičnega in vrednostnega obsega ter problemov, s katerimi se soočamo pri izvedbi. Pozitivni premiki v letu 2018 omogočajo dejansko izvedbo.

ELES se v okviru izgradnje prenosne elektroenergetske infrastrukture pripravlja na izgradnjo daljnovodne povezavo z Madžarsko, ki je še edina država, s katero Republika Slovenija (RS) nima direktne elektroenergetske povezave. Januarja 2018 smo po večletnih razgovorih podpisali sporazum o sovlaganju s hrvaškim sistemskih operaterjem HOPS (izgradnja pribl. 2 km trase, ki poteka po hrvaškem katastru). Gre za fizično in vrednostno največjo investicijo v času obstoja ELES. Projekt 82 km dolgega daljnovoda (DV) 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, katerega en daljnovodni sistem se na madžarski strani nadaljuje do njihove razdelilne transformatorske postaje (RTP) Heviz, drugi pa se prek Madžarske zaključuje v hrvaški RTP Žerjavinec, vključuje tudi novo RTP 400/110 kV Cirkovce.

Vrednost celotnega projekta (DV in RTP) znaša 131 milijona EUR. Projekt je uvrščen na listo Projects of Common Interest (projektov PCI) pri EU. Za RTP so se dela začela aprila 2019, gradbeno dovoljenje za DV pričakujemo do junija 2019, jeseni 2019 nameravamo izvesti vse postopke javnega naročanja in v letu 2020 začeti izgradnjo DV. Rok za poskusno delovanje DV in RTP je konec leta 2021.

O izjemni kompleksnosti tega investicijskega projekta priča tudi podatek, da se pri RTP Cirkovce vgrajuje naprava za kompenzacijo jalove energije – variabilna dušilka (VSR), ki se financira iz projekta SINCRO.GRID – skupni projekt Slovenije in Hrvaške na področju »pametnih omrežij«. VSR v Cirkovcah je integralni del projekta SINCRO.GRID, ki je v celoti vreden 89 milijonov EUR in za katerega bo iz sredstev CEF pridobljenih 40 milijonov EUR.

Projekt SINCRO.GRID je bil ob prijavi na sredstva CEF ocenjen kot najboljši projekt »pametnih omrežij« v Evropi, zato je njegova izgradnja izjemnega pomena za Slovenijo in slovensko elektroenergetsko omrežje. Projekt SINCRO.GRID je tudi t. i. »PCI« projekt EU. Na začetku leta 2018 smo se odločili, da za ta projekt pripravimo in podamo vlogo za financiranje iz sredstev CEF EU, ker je bil v tem času odprt razpis za dodelitev finančnih sredstev iz tega sklada. Priprava vloge za tovrstne projekte na podobnih razpisih je zelo zahtevna in načeloma traja od 12 do 18 mesecev. Družba ELES je na podlagi dosedanjih izkušenj in velikega angažmaja zaposlenih uspela vlogo pripraviti v 10 mesecih, jo oddala in bila uspešna pri pridobitvi sredstev za financiranje projekta v višini 48,5 milijona EUR.

Upravljanje človeškega kapitala

Ocenjujem, da zaradi različnih razlogov na tem področju nismo uresničili zastavljenih ciljev. Ključna ovira je delovnopravna zakonodaja v povezavi z načinom upokojevanja. Razvojno-raziskovalni projekti, uvajanje inovacijske družbe/delovnega okolja, nenehno nova pravila EU in združenja ENTSO-E, ki jih je treba implementirati v delovanje, investiranje v nove tehnologije za obvladovanje prenosnega omrežja, uporaba novih IT-platform za boljše obvladovanje poslovanja; vse to zahteva izobražen kader, z ustreznimi kompetencami, v najboljših delovni kondiciji. To pa je mogoče doseči le z manj togo delovnopravno zakonodajo.

Poleg vsega naštetega smo od vključno leta 2014 prevzeli precejšnji del 110 kV omrežja od elektrodistribucijskih družb, proizvodnih družb slovenske elektroenergetike in drugih. Področju upravljanja človeškega kapitala smo namenili posebno mesto in pomen tako v organizaciji družbe kot tudi prepoznavnost v veljavni strategiji 2016–2020. Zaposleni imajo zagotovljeno ustrezno socialno varnost, odlične delovne pogoje, za slovenske razmere tudi visoke osebne prejemke. Logična posledica povečanega obsega nalog prenosnega omrežja je v povečevanju števila zaposlenih. Vendar bi bil lahko slednji manjši, če bi nam uspelo zmanjšati izostanke zaradi bolniškega staleža, prepričati starejše sodelavke in sodelavce, da se odločijo za upokojitev, ter v večji meri realizirati strateške podcilje v okviru strateškega cilja 4 – Celovito upravljanje kadrov. Temu področju bom zato v prihodnjih dveh letih namenil posebno pozornost.

Elektroenergetika je zaradi globalnih premikov glede pomena posameznih energetskih virov, hitrega vstopa novih igralcev v svet, ki ga je še pred nekaj leti obvladovala le peščica največjih, ter hitrega ozaveščanja uporabnikov glede povezave energetike in okolja pred dramatičnimi spremembami. Te skušamo v družbi ELES razumeti kot priložnosti. Zato bo v prihajajočem letu najpomembnejši začetek zasnove nove dolgoročne strategije ELES za obdobje 2021–2025 s pogledom do leta 2050. V okviru ožjega vodstva moramo doseči konsenz o strategiji za realizacijo pričakovanih sprememb v obdobju, ki ga EU definira kot ogljično nevtralnost 2050, z upoštevanjem pričakovane energetske vizije slovenske vlade, zapisane v dokumentu Nacionalni energetski in podnebni načrt.

Tudi v tem letu bomo iskali partnerje, s katerimi se bomo prijavljali na razvojno-raziskovalne in investicijske projekte, ki jih sofinancirajo skladi EU. Želimo si, da bi bilo teh partnerjev največ iz okolja slovenske energetike. Leto 2019 bo tudi najbolj »naporno« investicijsko leto v zgodovini obstoja družbe.

ELES, d.o.o.

direktor družbe

mag. Aleksander Mervar

Ljubljana, 20. maja 2019

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.