Površina zemlje in surovine (Naravni kapital)

Površina zemlje

Področje zajema odvajanje komunalne vode, odvajanje padavinske odpadne vode, odvajanje odpadne vode iz prostorov za pranje in čiščenje vozil ter iztekanje kisline iz AKU baterij.

Pomemben del ukvarjanja s površino zemlje se v navezavi na biotsko odraža prek renaturalizacije področij pod daljnovodi. Renatularizacija poteka v tesnem sodelovanju s kmeti, gozdarji in drugimi okoljskimi strokovnjaki.

Surovine

Nafta

Spremljamo porabo derivatov za pogon vozil. Z nakupom ekološko manj obremenjujočih vozil si prizadevamo zmanjšati porabo. V zadnjem obdobju smo kupili sedem električnih vozil in trend nakupa bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Redke kovine

Znano je, da so predvsem tehnologije, vezane na obnovljive vire, velik porabnik redkih kovin. Družba ELES v tem trenutku še ni v jedru porabe teh kovin, vendar se zavedamo, da bomo z razvojem projektov hranilnikov in pametnih omrežij nujno pomembneje posegli tudi na to področje, ki postaja tudi eno od osrednjih strateških prednostnih nalog EU ter je že nekaj časa tudi ovira in spodbuda pri razvoju obnovljivih virov električne energije.

Drugi materiali

Pri porabi materialov v okviru gradnje prenosnega omrežja upoštevamo pravne predpise in tehnične smernice. Postopek vgradnje materialov skrbno nadzorujemo, pridobljene podatke pa obravnavamo v okviru posameznega projekta.

V letu 2018 se je pri gradnji tehnološkega središča Beričevo ponovno vgradilo pribl. 11.770,00 m3 izkopanega materiala. Strošek ponovne vgradnje z dovozom iz začasne deponije cca 30.550,00 EUR.

Posebej sledimo porabi betona, železa, jekla, vodnikov, kablov, kanalet, izolatorskih verig, izolatorjev itd.

Gozdovi

Slovenija je ena od najbolj pogozdenih držav Evrope. Nacionalna znamka I Feel Slovenia temelji na zeleni barvi kot simbolu neokrnjene slovenske narave. Družba ELES posega v naravno okolje, zelo pogosto tudi v gozdove. Ker tehnologija danes še ne omogoča drugačnega prenosa električne energije kot po daljnovodih ali vkopanih kablih, se vprašanja posega v gozdove lotevamo z največjo odgovornostjo.

Gradnjo elektroenergetskih objektov izvajamo na podlagi veljavnih predpisov s področja ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter upravljanja voda. Pri gradnji si prizadevamo, da v največji možni meri uporabljamo obstoječe ceste in poti, površino gradbišč pa čim bolj omejimo, saj s tem zmanjšujemo negativen vpliv na obstoječo vegetacijo in gozd. V okviru gradnje daljnovodov izvajamo predpisane ukrepe, med katerimi so tudi ponovna uporaba zemlje, odstranjene z izkopi, uporaba sadik avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst pri sanaciji gozdnih robov, zasaditev nadomestnih gozdnih otokov na posameznih lokacijah in nameščanje vidnih označitev – markiranje vodnikov in zaščitne vrvi. V prihodnje načrtujemo tudi vzpostavitev posameznih nadomestnih habitatov, kot so vzpostavitev ekstenzivnega travišča na njivskih površinah, ohranitev poplavnega gozda za ohranjanje varovanih gozdnih vrst ptic in njihovega habitata ter podobno.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.