Različna sevanja (Naravni kapital)

Toplotna sevanja

Daleč največji učinek toplotnega sevanja se navezuje posredno na izpuste CO2 in so opredeljeni znotraj ogljičnega odtisa. Ukrepi, katerih cilj je zmanjševati vplive globalnega toplotnega sevanja, se vežejo predvsem na zmanjševanje porabe fosilnih goriv v avtomobilih ter toplotnih napravah za ogrevanje in hlajenje stavb in druge infrastrukture, predvsem pa v zagotavljanje takih nadgradenj prenosnega sistema, ki ga upravlja ELES, ki bo omogočal vklapljanje čim večjega števila proizvodnih virov z nizkim odtisom CO2.

Drugi viri so RTP-ji in stavbe z neposrednim toplotnim sevanjem, ki ga nadziramo in zmanjšujemo z naslednjimi ukrepi:

  • rekonstrukcijami in boljšimi izolacijami;
  • ponovno uporabo odvečne toplote;
  • sodobnejšo hladilno in drugo tehnologijo v RTP;
  • poletju prilagojeno usmeritev glede oblačenja, ki omogoča manj agresivno hlajenje poslovnih prostorov.

Svetlobna sevanja

Za zunanjo razsvetljavo, ki je bila skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, v letih od 2010 do 2018 urejena v objektih družbe ELES, so bile izvedene svetlobno-tehnične meritve. Iz poročil podjetij Javna razsvetljava, d.d., in EIMV, ki sta meritve izvajala, je razvidno, da je stalna zunanja razsvetljava po objektih, skladna z zahtevami uredbe.

Ureditev zunanje razsvetljave skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja še ni izvedena na naslednjih objektih:

  • stikališče 110 kV TET – zunanja razsvetljava bo urejena v sklopu rekonstrukcije stikališča, ki bo končana predvidoma do konca leta 2020;
  • pri prevzetih objektih 110 kV omrežja zunanja razsvetljava ni predmet prevzema in ostaja v upravljanju solastnikov.

 

Neionizirajoča, elektromagnetna sevanja

Neionizirajoča sevanja so nujna posledica prenosa električne energije in delovanja vseh električnih naprav. Neionizirajoča sevanja so del naravnega stanja in so kot taka dobro raziskana, vedno bolj pa so raziskani tudi učinkov teh sevanj na človeka in njegovo zdravje. Ne glede na to, da so ta sevanja ključni omejevalni faktor pri projektiranju in gradnji prenosnega omrežja ter da obstoječa zakonodaja jasno postavlja mejne vrednosti glede na vsoko postavljene omejitve glede sprejemljivih odmerkov tega sevanja na ljudi, je to področje zaradi visoke senzibiliziranosti predvsem lokalnih skupnosti, po katerih potekajo daljnovodi, nadzorovano bolj, kot to od družbe ELES zahteva zakonodaja.

Z neionizirajočimi sevanji aktivno upravljamo izvajanje monitoringov, izdelavo študij, sodelovanje na tehničnih komitejih za področje sevanja in podajo informacij na javnih razgrnitvah projektov. Vir sevanja in metodologija izvajanja monitoringov sta podrobneje določena v zakonodaji (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

Vplivni parametri, ki vplivajo na elektromagnetne obremenitve (to je na vrednosti električne poljske jakosti (E) in gostote magnetnega pretoka (B)) v okolju, so tok, napetost, višina faznih vodnikov nad tlemi in geometrijska dispozicija vodnikov v prečni ravnini na os daljnovoda.

Rezultat upravljanja neionizirajočih sevanj je izpolnitev zahtev, določenih s strani zakonodaje, pregled dejanskega stanja virov sevanja in nadzor pred čezmernimi vplivi na okolje.

Učinke glede na mejne pogoje krepimo z rednim nadzorom obstoječih virov sevanja, vključevanjem segmenta neionizirajočega sevanja v fazi projektiranja novih virov sevanja in seznanitvijo javnosti, tako na spletni strani družbe kot na javnih predstavitvah.

Ključna je javnost, ki prebiva v bližini sevalnih virov. Zato si v fazi izvajanja meritev prizadevamo zajeti vse potencialne objekte v vplivnem območju in hkrati podajamo tudi strokovno obrazložitev na vprašanje prebivalcev območja, po katerem potekajo prenosne poti ali koder načrtujemo prenosno omrežje.

Družba ELES je kot prva v Evropi odprla raziskavo celovitega vpliva elektromagnetnega sevanja svojega sistema prenosnega omrežja. Ko bodo rezultati znani, bodo vključeni v načrtovanje novih prenosnih sistemov in seveda tudi v poročanje.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.