Ocena izpolnjevanja zakonskih in drugih zahtev (Naravni kapital)

V letu 2018 je bilo obravnavanih šest osnutkov uredb s področja varstva okolja (ZVO) in en osnutek uredbe s področja gradbene zakonodaje, ki vpliva tudi na uredbe s področja varstva okolja (GZ). Pripombe so bile podane na tri predpise:

  • Uredba o vodovarstvenem območju za območje občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Ljutomer / PUSP pripravil grafični prikaz VVO z Elesovimi daljnovodi;
  • Uredba o vodovarstvenem območju na območju Slovenj Gradca / PUSP pripravil grafični prikaz VVO z Elesovimi daljnovodi;
  • Uredba o razvrščanju objektov.

Podatki o pravnih predpisih s področja varstva okolja so zbrani v Registru predpisov in standardov, vsaka skupina procesov pa ima pravne predpise opredeljene v obrazcu PSIDZ. V obrazcu PSIDZ v skupini procesov OP O 4.0.0 so navedeni le tisti pravni predpisi s področja varstva okolja, ki se neposredno navezujejo na vsebino omenjene skupine procesov.

V letu 2018 je bila urejena zunanja razsvetljava v RTP Pekre in je zdaj skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Ključni izzivi:

Zunanja razsvetljava v stikališču 110 kV TET in RTP Tolmin ni skladna z uredbo. Ureditev zunanje razsvetljave za oba objekta je predvidena do leta 2020.

Prostor za čiščenje motornih vozil v RTP Divača ni v skladu z uredbo s področja pranja vozil. V RTP Divača bo stanje urejeno v okviru projekta do konca leta 2020.

Pri objektih RTP Gorica, RTP Divača in RTP Pekre ni ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V RTP Pekre bo stanje urejeno letos, ko bo v lanskem letu vgrajena mala komunalna čistilna naprava začela normalno obratovati. V RTP Gorica bo stanje urejeno, ko bo objekt priključen na javno kanalizacijo (do konca leta 2019). V RTP Divača je v okviru projekta predvidena vgradnja male komunalne čistilne naprave (do konca leta 2019).

Na lokaciji Hajdrihova 2 ni ustrezno urejeno odvajanje padavinske odpadne vode. Do konca leta 2019 bo realizirana ureditev parkirnega prostora in okolice pred upravno stavbo. Prav tako se bo uredilo tudi odvajanje padavinske vode.

Informacije in pritožbe zunanje javnosti

V obdobju od julija do decembra 2018 je potekal en inšpekcijski postopek glede letnega poročila o ravnanju z odpadki (obrazec ODP). Zaključil se je z obvestilom, da odločba o prekršku ne bo izdana, saj je inšpektorica za okolje na podlagi zbranih dejstev in dokazov ugotovila, da dejanje ni prekršek. Pri pripravi odgovora za inšpektorico za okolje so sodelovali PIPO, SKV in SSU.

Na spodnji sliki so prikazani okoljski inšpekcijski pregledi. Odločb v zadnjih petih letih nismo prejeli.

Poročilo o učinkih ravnanja z okoljem

Izbrane informacije s področja ravnanja z okoljem objavljamo na centralnem intranetnem mestu – v mapi Varstvo okolja, rezultate meritev in podrobne evidence pa vodijo odgovorne osebe v organizacijskih enotah (npr. evidenco o meritvah hrupa in elektromagnetnega sevanja vodi Področje za upravljanje sredstev in projektov).

Zakonsko predpisana nadzorovanja in merjenja se nanašajo na emisije dimnih plinov iz kurilnih naprav, tesnost klimatskih naprav, monitoring delovanja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), tesnost VN naprav, ki vsebujejo plin SF6, emisije hrupa v naravnem in življenjskem okolju, emisije elektromagnetnega sevanja (DV in RTP), delovanje sistemov za varstvo pred požarom, porabo električne energije, porabo energentov za ogrevanje stavb, porabo vode za pranje vozil.

Z okoljsko politiko določena nadzorovanja in merjenja se nanašajo na nastajanje odpadkov in porabo vode.

Izredni dogodki z vplivom na okolje

V letu 2018 ni bilo izrednih dogodkov z vplivom na okolje.

Poročila o izpolnjevanju okoljskih ciljev za 2018 in program za prihodnje obdobje

Ocenjevanje okoljskih vidikov po novi metodologiji smo začeli v letu 2018, ocene pa so bile podlaga za določanje okoljskih ciljev od leta 2019 naprej.

Vzpostavljena skupna evidenca planiranih in realiziranih okoljskih ciljev je objavljena na intranetnem portalu Varstvo okolja. V njej so zajeti realizacija ciljev za leto 2018 in tudi okoljski cilji za prihodnja leta s stanjem na dan 28. 2. 2019 (prim. prilogo P07_1). V prihodnje je predvideno tudi centralno spremljanje realizacije okoljskih ciljev razvojnih projektov, v katere je vključena družba ELES.

V planu za leto 2018 je bilo pet okoljskih programov. Od planiranih programov sta bila v celoti izvedena ureditev zunanje razsvetljave v RTP Pekre in izdelava študije za zmanjšanje priključne moči toplotne postaje, v 95 odstotkih pa tudi odvajanje odpadnih komunalnih vod v RTP Pekre z vgradnjo male komunalne čistilne naprave. Čeprav nekateri projekti niso bili realizirani v celoti, so se tekom leta izvedli tudi projekti, ki niso bili umeščeni v plan okoljskih ciljev. Realizirane so bile okoljske izboljšave na področju odvajanja komunalnih odpadnih vod na objektih RTP Slovenska Bistrica (vgradnja nepretočne greznice) in TSE Beričevo (izgradnja prve rastlinske čistilne naprave v Elesu), delno pa še nekaj drugih projektov. Skupno je bilo v letu 2018 za investicije porabljenih 340 tisoč EUR.

Dodatno pojasnilo glede izvedbe okoljskih ciljev v letu 2018 je na seznamu okoljskih ciljev na intranetnem portalu Varstvo okolja.

Poročilo o stanju korektivnih in preventivnih ukrepov

V sistemu ravnanja z okoljem so bila v letu 2018 podana tri priporočila s strani zunanje presoje in štiri priporočila s strani notranje presoje. Skrbniki procesov so vsa priporočila obravnavali in predvideli ukrepe ter pristopili k njihovi izvedbi.

Poročilo o spremenjenih okoliščinah in priporočilih za izboljšave

V prvi polovici leta 2018 so potekala usklajevanja meril ocenjevanja okoljskih vidikov. Svet za sisteme upravljanja jih je potrdil na 179. seji dne 19. 6. 2018. V drugi polovici leta sta sledila ocenjevanje okoljskih vidikov in določanje okoljskih ciljev.

Izobraževanja in posveti s področja sistema ravnanja z okoljem

Zakon o varstvu okolja in podzakonski akti določajo različne vrste usposabljanj, med katerimi je za ELES trenutno aktualno usposabljanje za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini. ELES ima po tem zakonu trenutno osem usposobljenih zaposlenih s spričevalom brez omejitve za nedoločen čas.

Informacijsko podporo, ki jo uporabljamo za vodenje izobraževanj, smo dopolnili, da lahko ločeno spremljamo izvedena izobraževanja s področja ravnanja z okoljem. Treh tečajev se je skupaj udeležilo 10 zaposlenih.

Dodatno smo se udeležili tudi različnih posvetovanj, in sicer smo bili s štirimi udeleženci na treh posvetovanjih s področja varstva okolja.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.