Prevzem in oddaja električne energije (Proizvodni kapital)

Graf: Oddaja električne energije v prenosno omrežje med letoma 2009 in 2018 (v GWh)

V zadnjih desetih letih se je struktura oddaje električne energije v prenosno omrežje nekoliko spremenila. Zaradi izgradnje dodatnih elektrarn na spodnji Savi in ugodnih hidrologij se je povečevala oddaja HE, medtem ko se je oddaja TE v zadnjih letih nekoliko zmanjšala.

Graf: Struktura oddaje električne energije v prenosno omrežje v letih 2018 in 2017 (v %)

Kot običajno je tudi v letu 2018 največji delež k skupni oddaji električne energije prispevala Nuklearna elektrarna Krško (upoštevajoč 100-odstotni delež proizvodnje NEK), in sicer približno 39 odstotkov. Sledijo ji HE, ki so prispevale okoli 32 odstotkov, in TE, ki so prispevale 29 odstotkov celotne oddaje električne energije.

Graf: Oddaja električne energije v prenosno omrežje v letu 2018 po mesecih

V letu 2018 je skupni prevzem energije iz prenosnega omrežja brez izgub znašal 13.204 GWh, od tega prevzem električne energije neposrednih odjemalcev 2.079 GWh, distribucije 10.873 GWh in prevzem črpalne hidroelektrarne (ČHE) za potrebe črpanja 252 GWh. Glede na leto 2017 je bil prevzem višji za približno 0,5 odstotka.

Graf: Prevzem električne energije iz prenosnega omrežja med letoma 2009 in 2018 (v GWh)

Desetletno povprečje kaže, da se je višina prevzema električne energije spreminjala navzdol in navzgor brez izrazitega trenda ter se v letu 2018 v primerjavi z letom 2009 zvišala za približno 18 odstotkov, in sicer z 11.206 GWh na 13.204 GWh.

V letu 2009 se je prevzem električne energije iz prenosnega omrežja glede na leto 2008 močno znižal, kar lahko pripišemo zaostrenim razmeram v gospodarstvu, vendar se je že v letih 2010 in 2011 vrnil trend naraščanja. K povišanju prevzema sta bistveno prispevala ČHE Avče, ki je na začetku leta 2010 začela komercialno obratovati, in precej višji prevzem neposrednih odjemalcev. V zadnjih letih je tako prevzem električne energije iz PO dokaj stalen.

Graf: Struktura prevzema električne energije iz prenosnega omrežja v letih 2018 in 2017 (v %)

V zadnjih petih letih se trend prevzema električne energije iz prenosnega omrežja ni bistveno spremenil.

Graf: Prevzem električne energije iz prenosnega omrežja v letu 2018 po mesecih

Zgornja slika prikazuje mesečni prevzem električne energije iz prenosnega omrežja, ločen na prevzem neposrednih odjemalcev, distribucijskih podjetij in črpalne hidroelektrarne. Največji delež v prevzemu imajo distribucijska podjetja, njihov delež je v povprečju 82 odstotkov. V letu 2018 je bil povprečen mesečni prevzem električne energije iz prenosnega omrežja pribl. 1100 MWh.

V marcu smo zabeležili približno 11 odstotkov višji prevzem električne energije od povprečnega mesečnega, kar je mogoče pripisati predvsem izjemno hladnemu obdobju v opazovanem mesecu.

Graf: Najvišji in najnižji prevzem električne energije iz prenosnega omrežja v letu 2018

Najvišji dnevni prevzem električne energije iz prenosnega omrežja (46.632 MWh) je nastopil dne 1. marca, kar sovpada z izjemno hladnim obdobjem, ki je zajel Slovenijo konec februarja 2018. Najnižji dnevni prevzem je nastopil 1. maja in je znašal 25.057 MWh. Najnižji prevzem sovpada s prvomajskimi prazniki, med katerimi ima del industrije kolektivne dopuste.

Graf: Oddaja in prevzem električne energije iz tujine med letoma 2009 in 2018 (v GWh)

Iz diagrama je razvidna dinamika oddaje in prevzema električne energije iz tujine v obdobju 2009–2018. V letu 2009 sta se kumulativna oddaja in prevzem električne energije iz tujine močno povečala. Po začetku obratovanja prečnega transformatorja v letu 2010 so se pretoki nekoliko zmanjšali. V letu 2018 sta znašala oddaja v tujino 9.317 GWh in prevzem iz tujine 8.930 GWh.

Graf: Struktura oddaje in prevzema električne energije iz tujine v letih 2018 in 2017 (v %)

Na podlagi prikazanih podatkov bi lahko sklepali, da ima Slovenija viške električne energije, saj je bila oddaja za 387 GWh višja od prevzema. V resnici pa ni tako, saj moramo upoštevati, da Sloveniji pripada le 50 odstotkov električne energije, proizvedene v NEK. Ob upoštevanju tega dejstva lahko zaključimo, da je Slovenija prevzela za približno 2.355 GWh več energije, kot je je oddala, kar pomeni tudi delež uvoza električne energije v Slovenijo.

Shema: Fizični pretoki električne energije s sosednjimi EES v letu 2018

 

 

 

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.