Proizvodni kapital

Proizvodni kapital Elesa so sredstva, ki omogočajo izvajanje vizije in poslanstva in ki so skozi desetletja postala kapitalska osnova, ki bo ostala tudi prihodnjim generacijam. Temu kapitalu je zaradi narave dejavnosti posvečena še posebna pozornost tako z vidika načrtovanja kot vzdrževanja.

Proizvodni kapital potrebujemo za:

 • zanesljiv in učinkovit prenos električne energije (daljnovodi, postaje, stikališča, transformatorji, optično omrežje, sistem za podporo vzdrževanju, čezmejne povezave);
 • obratovanje EES (infrastruktura za nadzor in krmiljenje naprav) ter
 • načrtovanje in izvajanje strateških inovacij v EES Slovenije ter širšem evropskem in globalnem elektroenergetskem prostoru.

 

Proizvodni kapital za upravljanje sredstev in projektov

Mehanizmi (podporna orodja, programska oprema in podatki) za upravljanje sredstev v celotni življenjski dobi.

Proizvodni kapital za prenos EE

Skupna sistemska dolžina daljnovodov družbe ELES je 2.888 km, od tega je 21 km kablovodov. V omrežju imamo 46 postaj, od tega 36 razdelilnih transformatorskih postaj (RTP), eno razdelilno postajo (RP), eno transformatorsko postajo (TP), dve elektro napajalni postaji (ENP) in šest 110 kV stikališč v HE/ČHE/TE. Skupna moč energetskih transformatorjev, katerih vloga je transformacija električne energije med napetostnimi nivoji 110 kV, 220 kV in 400 kV, je 4.884,5 MVA, moč prečnega transformatorja, katerega vloga je regulacija pretokov električne energije v določenih daljnovodih, je 1.200 MVA. Skupna moč energetskih in prečnega transformatorja je 6.084,5 MVA. Optično omrežje družbe ELES je dolgo 1.698 km.

Proizvodni kapital za obratovanje EES

 • Dobre povezave EES Slovenije s sosednjimi državami za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti, in sicer z:
  • Avstrijo (dva 400 kV DV sistema in 220 kv DV);
  • Italijo (400 kV in 220 kV DV);
  • Hrvaško (trije 400 kV, dva 220 kV in trije 110 kV DV);
 • infrastruktura za nadzor in krmiljenje naprav EES.

 

Proizvodni kapital za načrtovanje in izvajanje strateških inovacij

 • Obstoječa fizična oprema;
 • programska in IKT infrastruktura družbe ELES.

 

Ključni kazalniki

Kazalnik preseganja maksimalnih dopustnih vred­nosti napetosti nam pove število ur, v katerih je bila presežena maksimalna dopustna vrednost napeto­sti. Maksimalna dopustna napetost je 420 kV in 245 kV. Eden od razlogov za povečanje števila ur prese­ganja dopustnih vrednosti napetosti je vključevanje dodatnih merilnih točk (od leta 2008 je bilo vključe­nih 12 merilnih točk, medtem ko jih je bilo leta 2013 že 23). V letu 2018 je bilo za 37 ur več presežene maksimalne dopustne vrednosti napetosti kot v letu 2017 in je znašalo 170 ur, bilo pa jih je bistveno manj kot v povprečju preteklih petih let in dosti manj od ciljne vrednosti za leto 2018.

Kazalnik nedobavljene energije (ENS) prikazuje energijo, ki bi bila dobavljena iz sistema, če ne bi prišlo do prekinitve napajanja iz VN sistema. V letu 2018 ta kazalnik znaša 0,0003 odstotka ter je nižji v primerjavi z letom 2017 in občutno nižji od povpre­čja 2011–2015, saj je bil ta v letu 2012 povečan za­radi eksplozije odklopnika v RTP Okroglo. Kazalnika v letih 2018 in 2017 dosegata ciljno vrednost iz DSP 2016–2020, ki znaša manj kot 0,01 odstotka. V letu 2018 ni bilo ekstremnejših vremenskih pojavov kakor v letu prej (slabe vremenske razmere v prvi polovici decembra 2017), zato je bil kazalnik v primerjavi s preteklim letom precej manjši.

Kazalnik količine prenesene električne energije na normirano dolžino prenosnega omrežja prikazuje preneseno električno energijo, prevzeto iz prenosne­ga omrežja (poraba v Sloveniji in oddaja v tujino), na normirano dolžino omrežja. V letu 2018 je bilo preneseno 24.601 MWh električne energije na kilometer omrežja, kar je nekoliko manj kot v letu 2017 in več od ciljne vrednosti iz DSP 2016–2020, ki znaša 21.526 MW na kilometer omrežja.

Kazalnik, ki prikazuje delež izgub pri prenosu ele­ktrične energije, vključujoč mejne daljnovode (pre­nesena električna energija, prevzeta iz prenosnega omrežja in porabljena v Sloveniji oz. oddana v tuji­no), je v letu 2018 znašal 1,61 odstotka in je bil ne­koliko manjši kot v letu 2017. Delež izgub pri prenosu električne energije je bil malenkost večji od povpre­čja v letih 2011–2015. Večji odstotek izgub je posle­dica velikega pretoka električne energije in zato tudi zaostajanje za ciljno vrednostjo.

Kazalnik razpoložljivega NTC glede na dogovorjeni NTC s posameznimi TSO nam pove, koliko odstotkov načrtovanih prenosnih zmogljivosti je bilo dejansko razpoložljivih in ponujenih na trg na posamezni meji in smeri. V smeri Hrvaška–Slovenija znaša kazalnik za leto 2018 100 odstotkov, kar pomeni, da so bile načrtovane količine dejansko ponujene. V smeri Slovenija–Italija kazalnik za leto 2018 znaša 97 od­stotkov, kar je posledica v povprečju nekoliko nižjih vrednosti ponujenega NTC po končnem D-2 izračunu NTC v primerjavi s predvidenim NTC, ki je določen vnaprej za celotno leto. V smeri Avstrija–Slovenija kazalnik za leto 2018 znaša 73 odstotkov, kar je manj od vrednosti kazalnika za leto 2017, ko je le ta znašal 77 odstotkov. Nizko vrednost kazalnika lahko pripi­šemo visoki proizvodnji iz obnovljivih virov predvsem na področju Nemčije ter hkratnemu dejstvu, da je do 1. 10. 2018 veljalo skupno območje trgovanja Nem­čije in Avstrije (brez meje), kar je povzročalo visoke pretoke v avstrijskem omrežju in posledično omeje­vanja na južnih mejah Avstrije. S 1. 10. 2018, ko je zaživela ločitev nemškega in avstrijskega območja trgovanja, se je omejevanje večinoma premaknilo na novo mejo, omejevanje v smeri Avstrija–Slovenija pa se je zelo zmanjšalo – kazalnik za zadnje četrtletje leta 2018 bi tako znašal 96 odstotkov. V primerjavi s ciljnimi vrednostmi v letu 2018 v smeri Avstrija–Slo­venija kazalnik ne dosega ciljne vrednosti, medtem ko v smeri Hrvaška–Slovenija in v smeri Slovenija– Italija kazalnik presega ciljni vrednosti.

Kazalnik, ki govori o ustreznem zagotavljanju raz­položljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, je v letu 2018 znašal 99,986 odstotka in je bil večji v primerjavi z letom 2017. Kazalnik upošteva izpade na vsakem izmed dveh telekomunikacijskih omrežij. Dejanska razpoložljivost zvez za vodenje je bila 10-odstotna, ker vodenje sistema zagotavljamo prek dveh neodvisnih telekomunikacijskih omrežij, IPMPLS in SDH.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.