Razvoj celovitega razmišljanja in korporativnega poročanja družbe ELES – izvedeni koraki

V družbi ELES smo si v Dolgoročnem strateškem planu za obdobje 2016–2020 kot enega strateških ciljev zadali uvedbo trajnostnega poročanja, nato pa vpeljavo celovitega/integriranega poročanja. Obstoječi sistem letnega poročanja smo v letnih poročilih za leti 2016 in 2017 že nadgradili s podatki o uresničevanju trajnostnega poslovanja ter s sledenjem smernicam trajnostnega poročanja GRI G4.

Trajnostno poročanje zdaj nadgrajujemo z uvajanjem celovitega poročanja, ki smo se ga skladno s prakso primerljivih evropskih podjetij iz panoge sistemskih operaterjev prenosnih omrežij lotili po priporočilih mednarodnega okvira za celovito poročanje, ki ga je leta 2013 objavil Mednarodni svet za celovito poročanje (International Integrated Reporting Council, v nadaljevanju: IIRC).

Izvedeni koraki

Projekt uvajanja celovitega poročanja smo začeli izvajati septembra 2018. Po izvedeni fazi kabinetnega raziskovanja smo decembra 2018 izvedli široko izobraževalno delavnico o celovitem poročanju za direktorje področij in vodje služb ter druge ključne zaposlene v družbi ELES. Delavnice se je udeležilo 26 zaposlenih. Sledili so poglobljeni intervjuji s ključnimi zaposlenimi, pripravljavci vsebin za letno poročilo.

Na podlagi izobraževalne delavnice ter usmeritev in razprav s ključnimi zaposlenimi – pripravljavci informacij za letno poročilo – smo v Letnem poročilu družbe ELES za leto 2018 izvedli naslednje korake uvajanja celovitega poročanja:

 • Uvedli smo konceptov šestih kapitalov, iz katerih z izvajanjem naših dejavnosti ustvarjamo vrednost za ključne deležnike; to so proizvodni, človeški, družbeni, intelektualni, naravni in finančni kapital.
 • V okviru strateških usmeritev razvoja družbe ELES smo opredelili strateške izzive, ki jih zaposleni v družbi ELES zaznavamo v notranjem in zunanjem, domačem, evropskem in mednarodnem prostoru ter ki bistveno vplivajo na prihodnost oskrbe z električno energijo.
 • Opredeljene strateške izzive smo pregledno povezali z našimi vhodnimi kapitali ter z relevantnimi mednarodnimi referenčnimi dokumenti in študijami organizacij WEC (World Energy Council) in CIGRE ter s cilji trajnostnega razvoja, sprejetimi na Vrhu OZN (United Nations Sustainable Development Goals). Več o tem v nadaljevanju v točki o poročanju o nefinančnem poslovanju.
 • Poročanje o obvladovanju tveganj smo uravnotežili z razvojnim pogledom na obvladovanje priložnosti, ki jih zaznavamo v notranjem in zunanjem okolju ter jih uresničujemo s sodelovanjem ali vodenjem raziskovalnih, razvojnih in strateških inovacijskih projektov.
 • Poročanje o upravljanju ključnih tveganj smo jasno povezali z vhodnimi kapitali, strateškimi izzivi in deležniki, za katere ustvarjamo vrednost.
 • Poslovno poročilo smo zasnovali kot rezultat trajnostnega poročanja s pogledom skozi kapitale. Tako smo zabrisali meje med področji oziroma službami ter k razmišljanju in poročanju o aktivnostih in rezultatih za leto 2018 pristopili s povezovanjem finančnih in nefinančnih informacij o poslovanju, podanih po kapitalih. Poročanje o vsakem od šestih kapitalov smo povezali s ključnimi tveganji in strateškimi izzivi, ki vplivajo na izbrani kapital. Računovodsko poročilo smo umestili v poročanje o finančnem kapitalu.
 • Prizadevali smo si za krajšanje vsebin (in s tem obsega) letnega poročila s ciljem ohraniti le bistvene informacije o našem poslovanju.

 

Načrtovani koraki

Zavedamo se, da je naše letno poročilo za leto 2018 le začetni korak na poti uvajanja celovitega poročanja. V prihodnjih letih bomo skladno z mednarodno sprejetimi in uveljavljenimi načeli celovitega poročanja sistematično uvedli celovito razmišljanje in poročanje družbe ELES s poudarki na:

 • opredelitvi bistvenosti pri ustvarjanju vrednosti v družbi ELES na kratek, srednji in dolgi rok, ki bo vplivala tudi na načrtovanje ukrepov za uresničevanje naših strateških in izvedbenih ciljev na letni ravni ter v srednje- in dolgoročnem obdobju;
 • oblikovanju strateškega fokusa in usmeritvi v naše prihodnje trajnostno delovanje, ki ga bomo preverili ne le v notranjem, temveč tudi v zunanjem okolju, torej med našimi ključnimi zunanjimi deležniki;
 • sistematičnem prikazu temeljnih vplivnih dejavnikov na ustvarjanje vrednosti družbe ELES v celotni elektroenergetski oskrbni verigi (na vhodni strani proizvajalcev električne energije in tudi na izhodni strani distribucijskih podjetij in upravičenih odjemalcev ter drugih ključnih deležnikov, ki vplivajo na naše poslovanje);
 • izkazovanju povezljivosti finančnih in nefinančnih informacij o našem trajnostnem poslovanju z jasnim poročanjem o merljivih in bistvenih, strateško zastavljenih kazalnikih trajnostnega poslovanja.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.