Širitev in vzdrževanje omrežja (Proizvodni kapital)

Ključni rezultati v letu 2018

Investicijska vlaganja: Vlagamo v posodabljanje in širjenje omrežja ter uvajamo tehnološke inovacije.

Kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja zagotavljamo stroškovno učinkovito in pregledno delovanje, naš Načrt razvoja prenosnega omrežja je pripravljen skladno s Politiko učinkovitega upravljanja sredstev, ki jo je družba ELES sprejela in začela izvajati leta 2013. Načine učinkovitega upravljanja sredstev po standardu ISO 55000 in britanskem standardu PAS 55 smo vključili tudi v sistem kakovosti ISO 9001.

V letu 2018 so investicije v gradnjo elektroenergetskih objektov uresničevale in izpolnjevale poslovni cilj ter tudi cilje razvojne strategije EES in Razvojnega načrta prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2017 do 2026. Glavni cilj tega je zagotavljati zanesljivost prenosnega omrežja in ustvarjati kapitalsko vrednost, ki bo glede na vse pričakovane srednje- in dolgoročne trende razvoja zadostna ter bo omogočila, pospešila in zagotovila zanesljivo in varno obratovanje celotnega EES, visoko stopnjo sigurnosti oskrbe s kakovostno električno energijo, trajnostni razvoj na vseh področjih, dostop do elektroenergetskega omrežja vsem udeležencem na trgu, nadaljnje odpiranje in integracijo vseevropskega trga z električno energijo, izboljšanje energetske učinkovitosti, okoljski vidik zmanjšanja izpustov CO2 in vključevanje nizkoogljičnih virov v omrežje (GIS) ter omejevanje svetlobnega onesnaževanja okolja.

V letu 2018 smo za investicijska vlaganja namenili 45,5 milijona EUR, kar je 37 odstotkov manj, kot je bilo načrtovano.

Za nove investicije je družba ELES namenila 30,4 milijona EUR, za obnove oziroma rekonstrukcije 11,9 milijona EUR sredstev in za male investicije 3,2 milijona EUR.

Investicijska vlaganja po vrstah

Graf: Investicijska vlaganja od 2014 do 2018 po vrstah (v mio EUR)

Investicijska vlaganja po skupinah

V zgornji tabeli so pri postavki razvoj novih tehnologij vključeni dani avansi izvajalcem, saj so pri projektih, kjer so potrebna obsežna testiranja in angažiranje strokovnjakov za razvoj naprednih funkcionalnosti, z izvajalci dogovorjena plačila vnaprej. Medfazna poročila so namenjena spremljavi napredka projekta in nefaznega prevzemanja zaključenih celot. Račune bodo v teh primerih izvajalci izdali šele po zaključku del, ko bo znan končni rezultat. Iz tabele je razvidna realizacija v višini 50,1 milijona EUR in je za 31 odstotkov nižja od načrtovane. Do neizpolnitve plana prihaja zaradi naknadne spremembe obsega izvedbe, kasnitev projektne dokumentacije, upravnih in drugih dovoljenj, zaradi problematike s civilnimi iniciativami, kasnitve dobaviteljev/izvajalcev, zaradi vlaganj revizijskih zahtevkov in tudi zaradi nižjih ponudbenih cen izbranih ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Ob upoštevanju tega korigirana realizacija glede na planirano ni 63 odstotkov niti 69 odstotkov, ampak 81 odstotkov.

Prevzem 110 kV omrežja: Za zagotovitev enovitega vodenja 110 kV omrežja, ki je prenosnega značaja, je družba ELES po Uredbi o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem tudi v letu 2018 nadaljevala aktivnosti za prevzem predmetne opreme tega omrežja. V letu 2018 je družba ELES fizično prevzela 110 kV prenosno opremo le v RTP Laško DES in posamezne odseke 110 kV daljnovodov, ki so bili v lasti drugih družb. Po enakem načelu je bila izvedena prodaja delov 110 kV distribucijske opreme in posameznih odsekov daljnovodov, ki so bili v lasti družbe ELES. Lastnice omenjene opreme in odsekov daljnovodov so s prodajo postale distribucijske družbe.

Glede na zahteve predmetne uredbe, da ima družba ELES kot sistemski operater prenosnega omrežja obvezo zagotoviti enovito vodenje na 110 kV omrežju, tega ne bo mogla dosledno izpolnjevati, dokler ne bo prevzela v svojo last vsega 110 kV prenosnega omrežja.

Vzdrževanje prenosnega omrežja: Ena pomembnejših nalog družbe ELES je tudi skrb za vzdrževanje obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja, saj na njem temelji današnja in bodoča zanesljiva oskrba Slovenije z električno energijo. Zanesljivost elektroenergetskega omrežja je v veliki meri odvisna od kakovosti vzdrževanja in čim hitrejšega odpravljanja posledic izrednih dogodkov, kot so okvare in havarije. Kakovost vzdrževanja je dosežena z natančnim načrtovanjem, kakovostno bazo podatkov, uporabo analitičnih računalniških orodij in programov, pripravo del, nadzorom EEN ter izvedbo vzdrževalnih del s strokovno usposobljenim kadrom.

Vzdrževanje daljnovodov, RTP in drugih postaj s pripadajočimi visokonapetostnimi prenosnimi napravami izvajajo centri za infrastrukturo prenosnega omrežja v Mariboru, Podlogu, Ljubljani in Divači. V letu 2018 so bila opravljena vsa vzdrževalna dela, ki so bila možna glede na elektroenergetsko situacijo. Izvajalo se je preventivno in korektivno vzdrževanje na različnih objektih, z lastnimi kadri pa je bilo v okviru rekonstrukcij in gradenj izvedenih tudi več elektromontažnih del, in sicer na objektih RTP Slovenska Bistrica, RTP Pekre, RTP Kidričevo, RTP Beričevo, RTP Divača, RTP Podlog, RTP Selce, DV 220 kV Beričevo–Podlog in DV 110 + 20 kV Vuhred–Podvelka.

Izgradnja novih in obstoječih prenosnih povezav ter razdelilnih transformatorskih postaj: V letu 2018 je potekalo 58 projektov za izgradnjo novih in nadgradnjo obstoječih prenosnih povezav ter razdelilnih transformatorskih postaj. Na nekaterih projektih so bila izvedena elektromontažna dela v lastni režiji, kar je prispevalo k porastu skupne ustvarjene vrednosti družbe ELES.

V sklopu zaključevanja investicij v gradnjo elektroenergetskih objektov je bilo izvedenih 19 internih strokovno-tehničnih pregledov. Na projektih izgradnje 110 kV priključnega kablovoda za HE Brežice, rekonstrukcije stikališča RP 110 kV Hudo in izgradnje 110/20 kV lastne rabe za RTP 400/220/110 kV Beričevo so bili izvedeni tehnični pregledi ter pridobljena uporabna dovoljenja za novozgrajene oziroma obnovljene objekte.

Pomembnejša investicijska vlaganja v letu 2018:

 • DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, DV+OPGW: Po izdanem okoljevarstvenem soglasju so v teku zaključni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega je bila vloga oddana v maju 2018. V izdelavi je dokumentacija za izvedbo javnih naročil za izgradnjo in opremo daljnovoda.

 

 • Antikorozijska zaščita: Izvedena so vsa dela, predvidena po pogodbi (sklopi 2, 3 in 5). Pri pogodbi AKZ, vezani na havarijo iz leta 2014, se vsa dela zaradi vremenskih pogojev še niso dokončala. Izdelana je bila Novelacija investicijskega programa, ker je prišlo do dodatnih potreb po antikorozijski zaščiti daljnovodov, in podpisan je bil okvirni sporazum za antikorozijsko zaščito za obdobje 2018–2022.

 

 • Rekonstrukcija DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo: Daljnovod je razdeljen na tri odseke. Prvi odsek daljnovoda je v fazi priprave gradnje in v teku je postopek pridobitve državnega prostorskega načrta. Drugi in tretji odsek daljnovoda sta v fazi gradnje, vendar se aktivnosti ne izvajajo, ker je vložena tožba na izdano gradbeno dovoljenje. V teku je izdelava projektne dokumentacije, začetek izvedbe javnih naročil pa je odvisen od pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

 

 • Priključni DV 220 kV in priključna polja v RTP (Metal) Ravne: V teku so postopki umeščanja v prostor. V izdelavi je potrebna dokumentacija za sprejetje državnega prostorskega načrta.

 

 • DV 2 x 110 kV Gorica–Divača (Renče): Izvajajo se aktivnosti v zvezi s pridobivanjem pravice graditi za novo traso daljnovoda na podlagi sprejetega DPN.

 

 • RTP 400/110 kV Cirkovce (primarna in sekundarna oprema): Po izdanem okoljevarstvenem soglasju in pridobljenem gradbenem dovoljenju v avgustu 2018 so v teku javna naročila za izgradnjo in dobavo opreme. V letu 2019 je predviden začetek gradnje.

 

 • RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA: Izvedena so bila dela na razširitvi 110 kV in 400 kV stikališča, ki so omogočila vključitev novega 400/110 kV transformatorja T411 v obratovanje.

 

 • RTP Divača – Dogradnja in rekonstrukcija stikališča: Dela so se začela na podlagi gradbenega dovoljenja – dogradnja 400 kV stikališča za polje T412 in portale zbiralk. Izdelani so novi temelji za 400 kV zbiralke, portale in 400 kV VN aparate, zgrajena nova 400 kV relejna hiška, izvedena adaptacija 35 kV prostora in delna adapatacija 220 kV prostora za sekundarno opremo, zamenjane 220 V DC baterije in delno zamenjane omare lastne rabe, montaža novih celic 35 kV stikališča in realizirana dobava novih omar sekundarne opreme za 110, 220 in 400 kV stikališče.
  Podpisana je pogodba za dobavo novega TR 400/110 kV – T412.

 

 • RTP 110/20(35) kV Pekre – rekonstrukcija 110 kV stikališča: Dela na projektu so zaključena v celoti. Poleg stavbe stikališča je bil zgrajen še servisno skladiščni objekt. V teku so še odprava manjših pomanjkljivosti in aktivnosti na pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 

 • RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica: V celoti je bil izveden preklop celotnega stikališča na novo GIS stikališče in podprto prostozračno stikališče. Urejena je okolica, razen zatravitve. PID-dokumentacija je v celoti izdelana, prav tako NOV. Izdelane so končne meritve (EMS, EMC, hrup, razsvetljava, strelovod, ozemljitve) in v izdelavi je strokovna ocena s strani EIMV. Vse druge pogodbe so zaključene.

 

 • Tehnološko središče ELES, Beričevo: faza gradnje Tehnološkega središča ELES v Beričevem je bila zaključena s tehničnim prevzemom in v januarju 2019 je bila izvedena preselitev zaposlenih. V teku je zdaj 2. faza gradnje.

 

 • Nadgradnja IP MPLS omrežja: Zgrajena je bila 1. faza (jedro omrežja) in polovica 2. faze (agregacija omrežja). Nadaljuje se izvedba 2. faze, zatem pa sledita še 3. faza in migracija storitev.

 

Uspešno so bile izvedene tudi sanacije posledic havarij, ki so nastale zaradi plazišč na daljnovodih 2 x 110 kV Vuhred–Podvelka in 220 kV Beričevo–Podlog (SM 129).

Pomembnejša aktiviranja posameznih investicijskih vlaganj so predložena v poglavju Finančni kapital/Računovodsko poročilo/Opredmetena osnovna sredstva.

Investicije na področju informatike in telekomunikacij: V družbi ELES optično omrežje gradimo skupaj z daljnovodi. Optika v skupni dolžini 1.698 km je nameščena predvsem v strelovodni vrvi, ki ima dvojno funkcijo (strelovodna vrv in prenosni telekomunikacijski vod). Optična vlakna gradimo za lastne potrebe oziroma za potrebe vodenja elektroenergetskega (EE) sistema – za zveze za vodenje, zaščito in meritve. Zveze potekajo med posameznimi EE objekti v Sloveniji in do EE podjetij v tujini.

Na obstoječih optičnih povezavah uporabljamo 40–60 odstotkov zvez za lastne potrebe, 10–20 odstotkov zvez pa za izmenjavo z drugimi EE podjetji zaradi zagotavljanja obročev za zagotavljanje zanesljive oskrbe električne energije in dostopov do posameznih EE objektov. Do 20 odstotkov kapacitet mora biti vedno prostih zaradi morebitnih okvar na posameznih vlaknih in zahtev MORS. Odvisna družba Stelkom, d.o.o., lahko 20 odstotkov optičnih povezav odda zainteresiranim najemnikom (večja podjetja, kabelski operaterji, Telekom, mobilni operaterji …), če na posameznih relacijah ostanejo na voljo proste kapacitete.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.