Skladnost z regulativnimi zahtevami (Družbeni kapital)

Večina opisanih aktivnosti odgovornosti do družbenega kapitala ELES ustvarja samoiniciativno kot izraz zavedanja, da je konstruktivno sodelovanje z deležniki predpogoj obstoja.

Poslovanje družbe ELES regulira regulator slovenskega energetskega trga, Agencija za energijo, kot je določeno v EZ-1 in podzakonskih aktih. Po upravljavski plati delovanje družbe ELES regulira Ministrstvo za infrastrukturo. Naša stalna skrb je zato usmerjena v zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodajnimi in regulativnimi okviri.

Priznani prihodki: Priznane regulirane prihodke določi agencija za prihodnje 3-letno regulativno obdobje v letu pred začetkom regulativnega obdobja. Namenjeni so kritju upravičenih stroškov sistemskega operaterja. Regulirane prihodke tekočega obdobja zmanjšujejo presežki prihodkov iz preteklih let in drugi prihodki. Na prvem mestu reguliranih prihodkov je omrežnina za uporabo prenosnega sistema, ki jo uporabniki omrežja plačujejo skupaj s stroški porabljene električne energije. Na drugem mestu so prihodki iz upravljanja prezasedenosti povezovalnih zmogljivosti. Te ustvarjamo na avkcijah, na katerih dodeljujemo čezmejne prenosne zmogljivosti (ČPZ) za trgovanje z električno energijo. Naše omrežje ni le omrežje za zagotavljanje oskrbe z električno energijo domačim odjemalcem, temveč tudi tranzitno omrežje trgovcem, ki kupujejo in/ali prodajajo električno energijo v tujini. Ti prihodki so regulirani po evropski zakonodaji.

Upravičeni stroški električne energije: Upravičeni stroški električne energije vključujejo stroške, povezane z električno energijo za izravnavo sistema, stroške zakupa sistemskih storitev in stroške električne energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju. Pri vseh postopkih, vezanih na zakup sistemskih storitev, angažiranje energije za izravnavo sistema in pokrivanje izgub v prenosnem omrežju, družba ELES uresničuje cilje zagotavljanja maksimalne transparentnosti in konkurenčnosti navedenih postopkov. Doseganje teh ciljev je podlaga za priznanje stroškov s strani agencije.

Stroški delovanja in vzdrževanja: Stroški delovanja in vzdrževanja omrežja so glavni upravičeni stroški, kajti le z rednimi vzdrževalnimi deli lahko omrežje ohranjamo v brezhibni kondiciji. Delijo se na nadzorovane in nenadzorovane stroške. Nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja agencija določi na podlagi gibanj teh stroškov v preteklosti in v odvisnosti od obsega omrežja. Te agencija korigira še s faktorjem učinkovitosti in inflacije. Njihova omejena višina je določena za posamezna leta regulativnega obdobja. Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so stroški, na katere družba ELES ne more vplivati, in so v celoti kriti z reguliranimi prihodki.

Regulirani donos na sredstva: To je upravičen strošek, saj se z donosom krijejo obresti od najetih kreditov, davek iz dohodka pravnih oseb in dobiček, s katerim razpolaga lastnik. Določi se na podlagi regulativne baze sredstev in stopnje tehtanega povprečnega stroška kapitala.

Amortizacija: Upravičen strošek predstavlja amortizacija tistih sredstev, ki so po določbah agencije opredeljena kot potrebna za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja in katerih amortizacija upravičeno bremeni končnega potrošnika.

Spodbude: Spodbude so družbi ELES priznane v primeru nižjih realiziranih stroškov, kot so dejansko upravičeni, za realiziran prihranek ob zagotovitvi sistemskih storitev na brezplačen način, za brezplačno prevzeta evropska sredstva, prav tako se spodbujajo naložbe v pametna omrežja.

Presežek prihodkov iz preteklih let z obrestmi: Presežek prihodkov nad upravičenimi stroški iz preteklih let skupaj z obrestmi agencija obravnava kot vir za pokrivanje upravičenih stroškov v tekočem in naslednjih letih. Presežek prihodkov iz preteklih let znižuje omrežnino v naslednjih letih.

Drugi prihodki: Drugi prihodki vključujejo prihodke električne energije za izravnavo sistema in druge prihodke, ki niso vezani na uporabo prenosnega omrežja.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.