Sodelovanje v širšem družbenem okolju (Družbeni kapital)

Podpiramo s sredstvi in tudi z znanjem. Tako je za srednješolske učiteljem elektrotehnike, ki so se zbrali v velikem številu na vsakoletnem izobraževanju, t. i. Elektriadi, dr. Uroš Kerin, izvedel daljše, poučno predavanje. Pomembno nam je, da se prihodnje generacije seznanijo z bistvenim znanjem, ki ga bodo potrebovale, ko bodo opravljale svoj poklic v sodobnem elektrotehničnem okolju.

Zaradi vedno večjih multikulturnih družbenih vprašanj podpiramo dogodke, ki promovirajo strpnost in spoštovanje do sočloveka. Vedno bolj onesnaženo okolje in pristop ljudi do tega nas motivirata, da aktivneje podpiramo ekološke zveze in gibanja ter skupaj z ekologi na primer čistimo smeti iz slovenskih rek in jezer. Z ribiškimi družinami skrbimo za ribe in njihovo okolje. Ker pri nas precejšen del živi v hudem pomanjkanju, podpiramo organizacije, ki pomagajo nahraniti lačne. Podpiramo tudi društva, ki v svoje športne aktivnosti vključujejo mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami, večinoma avtizmom, Downovim sindromom in cerebralno paralizo. Z njimi se družimo na tekmah in spodbujamo vključevanje vseh v enotno, prijazno in strpno družbo. Podpiramo društva gluhih in naglušnih, društva za oskrbo invalidov in filantropijo na dogodkih, kjer se promovira prostovoljstvo. Za aktiven razvoj samostojnosti mladih podpiramo delovanje organizacij za spodbujanje podjetnosti, za samostojnost ostarelih pa sorodne organizacije, ki svoj trud namenjajo našim ostarelim. Nismo pozabili tudi na gorske reševalne službe, ki so v stiskah edine, ki lahko priskočijo na pomoč pri nesrečah v gorah. S podporo organizacijam, ki izvajajo terapije s pomočjo psov, podpiramo nov trend pristopa k boleznim. Nekaj sredstev namenimo tudi zavetiščem za živali, društvom za pomoč človeku v stiski, dežurnim telefonom za ljudi v stiski in obolelim za rakom. Prejemniki naše podpore so prav tako prostovoljna gasilska društva, taborniki, distrofiki in študenti. Za ohranjanje lokalne kulture skromno podpremo tudi večje krajevne festivale, pustovanja ipd.

Aktivno v obliki strokovnega sodelovanja in finančne podpore konkretno prispevamo tudi k razvoju znanosti. S podprtimi smotrnimi raziskavami se med sistemskimi operaterji v Evropi uvrščamo v sam vrh (ENTSO-E report 2018). Družbeno odgovorno ravnanje se začne s koristnimi družbenimi usmeritvami in smotrnimi rešitvami, ki tvorijo skupen napredek, na odgovoren in z znanostjo podprt način.

K skupnemu napredku želimo prispevati tudi z deljenjem znanja in novih dognanj. V veliki meri se naši strokovnjaki udeležujejo družbeno koristnih dogodkov v Sloveniji in tudi v tujini, kjer s sodelovanjem na okroglih mizah in s predavanji približajo informacije tistim, ki mogoče do njih nimajo dostopa ali o njih niso bili obveščeni. Tako je na primer lansko leto dr. Janko Kosmač na povabilo iranskega inštituita za energijo predaval o dinamičnem termičnem ocenjevanju daljnovodov.

Krepitev energetske in sevalne pismenosti: Javnost električno energijo dojema kot samoumevno dobrino, ki jim je na razpolago, kjer in kadar jo potrebujejo. Ne zavedajo se, da mora zato v ozadju delovati izjemno usklajen sistem. Da so daljnovodi in drugi elementi prenosnega elektroenergetskega omrežja nujno potrebni, da električna energija pride do njih. Tega se po navadi zavejo šele v primeru morebitnega izpada. Ker želimo javnost spodbuditi k razmisleku in jo ozavestiti o tem, da električna energija ni tako samoumevna dobrina in da za to, da nam je na voljo ob vsakem trenutku, skrbi družba ELES z vodenjem slovenskega elektroenergetskega sistema, podpiramo aktivnosti za krepitev energetske pismenosti.

Zato smo tudi v letu 2018 ponovno podprli delovanje projekta EN-LITE, ki si prizadeva za krepitev energetske pismenosti med različnimi deležniki. Tokrat so posebno pozornost namenili krepitvi sevalne pismenosti. Publikacijo Dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju so nadgradili s spletno aplikacijo iSevanje.

Ponovno smo podprli dejavnost Društva DOVES – mednarodni program Ekošola. Omogočili smo izvedbo Ekokviza, tekmovanja v ekoznanju za srednješolce. Na državnem tekmovanju je sodelovalo 245 dijakov iz 58 šol.

Zmagovalci v posamezni kategoriji so prejeli za nagrado električna kolesa, drugo- in tretjeuvrščeni pa so prejeli pametne ure. Vse nagrade je prispevala družba ELES. Dijakinje in dijaki so s svojim znanjem o podnebnih spremembah in energiji navdušili, saj jih je kar 26 doseglo zlato (27–30 točk), 28 srebrno (24–26 točk) in 40 bronasto priznanje (21–23 točk). Dijaki iz treh srednješolskih izobraževalnih programov so v letošnjem Ekokvizu reševali vprašanja o podnebju, podnebni spremenljivosti, na katero s svojim ravnanjem v veliki meri vpliva človek, vzrokih za nastanek podnebnih sprememb ter vplivih, ki jih imajo podnebne spremembe na vodne vire, kmetijstvo, gospodarstvo, energetiko, industrijo, zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost in turizem. Podnebne spremembe ter njihove vplive na okolje in človeka so obravnavali na globalni in lokalni ravni. Pri energiji je bila vsebina letošnjega gradiva in vprašanja usmerjena v pridobivanje energije v Evropi v prihodnosti, ki je eden pomembnih dejavnikov vpliva na podnebne spremembe. Ukvarjali so se z vprašanji energetike v povezavi s trajnostno mobilnostjo, možnostmi za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, čistejših goriv, njihove prednosti in slabosti ter primeri dobrih praks blaženja in preprečevanja podnebnih sprememb.

Sodelovanje v družbeno koristnih strokovnih razpravah: Strokovnjaki družbe ELES se redno vključujejo v javne razprave o energetski prihodnosti in energetskih izzivih Slovenije. V letu 2018 so prav tako kot pretekla leta sodelovali pri snovanju energetskega koncepta Slovenije ter kot predavatelji in razpravljavci sodelovali na številnih domačih in tujih energetskih konferencah. Septembra smo tudi sami organizirali strokovni posvet, na katerem smo predstavili koncept E8 in predstavili širši pogled s povabljenimi predavatelji iz tujine.

Na regionalni konferenci ENTSO-E, ki je potekala v aprilu v Baslu, je direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES mag. Uroš Salobir predstavil pomen Elesovih inovacijskih projektov za uspešno soočanje z izzivi na področju elektroenergetike in pri doseganju skupnega cilja – brezogljične družbe.

Mag. Simon Tot je junija na srečanju skupine visokih predstavnikov za energetske povezave vs in jugovzhodni Evropi (CESEC) v Sofiji predstavil investicijski projekt SINCRO.GRID.

Mag. Darko Kramar je na konferenci IEEE PES ISGT Europe, ki je potekala v Sarajevu, predstavil Elesove dosežke s področja pametnih omrežij in izpostavil vodilno vlogo družbe ELES v širši regiji na tem področju. Obisk Sarajeva je bil družbeno koristen. Kot je znano, je bilo Sarajevo po vojni najdlje brez elektrike izmed vseh držav na področju Balkana.

Aprila 2018 je dr. Janko Kosmač na povabilo iranskega inštituta za energijo (Niroo Research Institute), ki je največji državni raziskovalni inštitut za področje splošne in elektroenergetike v Iranu, predaval o dinamičnem termičnem ocenjevanju daljnovodov. Predavanje Dynamic Line Rating in Transmission System Operation je zajemalo fizikalno ozadje dinamičnega termičnega ocenjevanja, kot ga uporablja sistem SUMO, njegovo integracijo v sistem vodenja in uporabo v obratovanju. Predavanje je bilo dobro sprejeto, saj izgradnja iranskega omrežja ne sledi rasti porabe električne energije, zato se občasno pojavljajo težave s preobremenjenostjo nekaterih daljnovodov.

Obiski v Republiškem centru vodenja: Čeprav v družbi ELES upravljamo infrastrukturo, ki je izjemnega pomena za delovanje celotne družbe, naša vrata za organizirane skupine, ki se želijo seznaniti z delom družbe, niso zaprta. V Republiškem centru vodenja, ki je srce slovenskega elektroenergetskega sistema, smo v letošnjem letu gostili številne skupine iz Slovenije in tudi iz tujine. Med obiskovalci iz Slovenije so bili predstavniki različnih podjetij, študenti in dijaki ter ostale interesne skupine.

Sodelovanje z mladimi: Že vrsto let si prizadevamo za dvig energetske pismenosti med mladimi. Zato smo letos septembra skupaj z družbo Gen energija, Elektroinštitutom Milan Vidmar in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ponovno organizirali izobraževalni festival za srednješolce – Elektrofest. Mlade smo tokrat želeli seznaniti z dejstvi o sevanju v vsakdanjem življenju in ovreči nekatere mite, povezane z elektromagnetnim sevanjem.

Krepitev znanja prek spletnega mesta: Na spletni strani družbe ELES imamo vzpostavljeno rubriko Zakladnica znanja, v okviru katere javnost seznanjamo z zanimivimi in poučnimi dejstvi o elektroprenosni dejavnosti.

Muzej elektroprenosa Fala–Laško: Varovanje premične kulturne dediščine izvaja odgovorno osebje muzeja Elektroprenosa Fala–Laško. Dejavnost varovanja opredeljuje niz strokovnih nalog, potrebnih za ohranjanje predmetov, in sicer predmetov, ki so pomembno zaznamovali kulturno elektrotehniško zgodovino na slovenskem prostoru. Muzej letno obišče večje število obiskovalcev. Z vsemi elektro šolami v Sloveniji, od srednjih šol do fakultet, imamo sklenjene dogovore, tako da muzej vsako leto iz vsake omenjene šole obišče avtobus obiskovalcev. Muzej obiščejo tudi naključni obiskovalci, izletniki, društva upokojencev idr. Z varovanjem elektrotehničnih predmetov družba ELES spoštuje zgodovino in je družbena odgovorna za širitev znanja o elektrotehniki.

 

Sponzorstva in donacije: Pomemben del odgovornosti do družbenega okolja, s katerim sobivamo, je podpora organizacijam, društvom in izstopajočim posameznikom. Pri izbiri prejemnikov sponzorskih sredstev in donacij sledimo načelu uravnoteženosti in razpršenosti. V letu 2018 smo s sponzorskimi sredstvi pomagali posameznikom in organizacijam na področju športa, kulture, znanosti in izobraževanja, donatorska sredstva smo namenili posameznikom in organizacijam na področju humanitarnih dejavnosti in varovanja okolja. Ker verjamemo, da s tem prispevamo ne le k uspešnejšemu delovanju prejemnikov sredstev, temveč tudi h kakovostnejšemu življenju skupnosti, v katerih delujejo.

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja vse prejemnike sponzorskih in donatorskih sredstev objavljamo na spletni strani www.eles.si v rubriki Informacije javnega značaja.

Graf: Sponzorstva in donacije po namenu

 

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.