Standardi (Upravljanje standardov in tveganj)

Skozi procesni model udejanjamo integrirani sistem upravljanja družbe, ki na podlagi uveljavljenih modelov in procesnega pristopa s svojim delovanjem vodstvu zagotavlja metodološko podporo pri organizacijskem razvoju družbe. V družbi imamo vzpostavljene politike za vse segmente integriranega sistema upravljanja, ki jih redno pregledujemo in ustrezno dopolnjujemo. Vrsto let izvajamo integrirane presoje certificiranih sistemov upravljanja (za ISO 9001, SIST EN ISO 14001, BS ISO/IEC 27001, SIST-TS BS OHSAS 18001, SIST EN ISO/IEC 17020), ki so eden od poglavitnih virov priložnosti za nenehne izboljšave, hkrati pa upoštevamo tudi načela in smernice drugih standardov (ISO 31001, ISO 55001 …).

Na področju sistema kakovosti smo nadaljevali izboljševanje upravljanja in optimiziranje poslovnih procesov. Nadgradili smo tudi sistem dajanja pobud in priložnosti za izboljšave. Na področju sistema ravnanja z okoljem smo uvedli izboljšave na področju spremljanja okoljskih vidikov (izboljšana metodologija ocenjevanja in informatizacija). Nadaljujeta se proaktivno spremljanje in sodelovanje pri obravnavi zakonodajnih osnutkov. Zavedamo se, da varnost in zdravje pri delu nista le zakonska obveznost, temveč tudi temeljna naloga družbe. Zagotavljanje varnega in zdravega dela zmanjšuje število poškodb ali bolezni, povezanih z delom, zato sta varnost in zdravje pri delu v neposredni povezavi s poslovno uspešnostjo. Pri tem nam v veliki meri pomaga vzpostavljen sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki nas sistematično vodi pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter uvajanju izboljšav. Sam sistem je naravnan preventivno in proaktivno. Te aktivnosti so ključ do varnosti in zdravja pri delu, saj večinoma preprečujejo nepričakovane dogodke. To hkrati pomeni fleksibilnost in razvoj samega sistema. V letu 2018 tako beležimo zaključek prenove Kataloga tveganj VZD in prenovo celotne skupine procesov OP V 4.0.0 Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu. Vseskozi spremljamo ukrepe notranjih in zunanjih presoj z namenom uspešnega obvladovanja sistema. Sistem varovanja informacij vključuje varovanje premoženja in informacij družbe. V letu 2018 sta začela veljati Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI) in Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), ki družbi ELES nalagata nove naloge na področju zaščite in načrtovanja zaščite kritične infrastrukture ter na področju zaščite omrežij in informacijskih sistemov, ki so bistvene za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji. S sprejetjem ZKI, ki je krovni zakon za sistemsko ureditev zagotavljanja neprekinjenega delovanja zmogljivosti, ključnih za državo, so bili določeni sektorji in kriteriji za ugotavljanje kritične infrastrukture, določanje kritične infrastrukture in njeni upravljavci pa bodo imenovani naknadno s sklepi Vlade RS. ELES v tej zvezi sodeluje z Ministrstvom za infrastrukturo, ki je nosilec za sektor energetike, podsektor preskrba z električno energijo, in Ministrstvom za javno upravo, ki je nosilec sektorja informacijsko-komunikacijskih omrežij. Družba ELES, ki je bila kot upravljavec kritične infrastrukture v sektorju energetike imenovana že s sklepom Vlade RS v letu 2014, je v sodelovanju z ministrstvoma dala pisna predloga, da se kot kritična infrastruktura imenuje več objektov in TK-vodov, ki so v lasti družbe ELES. Za vse objekte kritične infrastrukture bo moral ELES zagotoviti ukrepe varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.

Dodatne naloge so bile družbi ELES naložene tudi na področju informacijske varnosti in ukrepov za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v segmentu zaščite, varovanja in obrambe informacijskega okolja pred nedovoljenimi dostopi do infrastrukture kot del varnostnih ukrepov za zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti omrežja in informacijskih sistemov. Tako mora ELES v skladu z ZInfV zagotoviti ustrezno varovanje ITK prostorov ter izvajati potrebne varnostne ukrepe, ki se delijo na organizacijske, logično-tehnične in tehnične ukrepe.

Zaradi vzpostavitve sistema tehničnega varovanja, ki zagotavlja neprekinjeno delovanje zmogljivosti, učinkovito varovanje premoženja, preprečevanje nepooblaščenega vstopa v varovane objekte in območja, preprečevanje naklepne in nenaklepne povzročitve škode na premoženju družbe, družba ELES izvaja projekt Kompletno protivlomno varovanje in videonadzor ELES. V letu 2018 je bila izvedena prva faza projekta, ki predstavlja pribl. 50 odstotkov celotnega načrtovanega projekta, in je vključevala izgradnjo varnostno nadzornega centra ELES, izgradnjo rezervnega varnostno nadzornega centra, izgradnjo sistema protivlomne zaščite in videonadzora na več objektih ter prenos obstoječih požarnih alarmov in protivlomnih alarmov ter videosignala z vseh obstoječih objektov v varnostno nadzorni center. Zasnova varnostno nadzornega centra ELES, ki v največji meri ustreza standardom in smernicam na področju varovanja, in celoten sistem, ki se vzpostavlja, izpolnjujeta zahteve ZKI ter tudi Zakona o informacijski varnosti, ki se nanaša na zagotavljanje fizične varnosti. V letu 2019 bo izvedena druga faza projekta, s čimer bo projekt zaključen.

Predhodno je bilo varovanje infrastrukture v lasti družbe ELES urejeno parcialno z različnimi pogodbenimi izvajalci za vsak objekt posebej, različne so bile tudi varnostne storitve, ki so jih pogodbeni izvajalci zagotavljali. Zagotovo pa tovrstno varovanje, ki je sicer izpolnjevalo kriterije Zakona o zasebnem varovanju in Uredbe o obveznem organiziranju varovanja, ni omogočalo celovite in poenotene zaščite varnosti elektroenergetske infrastrukture, objektov in zaposlenih. Dosedanji sistem tehničnega varovanja ni bil skladen z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR), ki je začela veljati 25. 5. 2016, njene določbe pa se morajo v državah članicah neposredno uporabljati od 25. 5. 2018, zlasti z vidika hrambe, dostopa in obdelave osebnih podatkov, zbranih z izvajanjem tehničnega in fizičnega varovanja ter kontrole vstopa-izstopa iz poslovnih prostorov družbe. Prav tako dosedanji sistem ni bil skladen z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

V okviru poslovne odličnosti smo pripravili menedžerski dokument kot interno vlogo za priznanje za odličnost in njegovo samoocenitev, tokrat že šestič. Glede skupnega števila točk je opazen napredek glede na samoocenitev v letu 2017. Poslovna odličnost ostaja kot cilj tudi v Dolgoročnem strateškem planu poslovanja javnega podjetja ELES, d.o.o., za obdobje 2016–2020 (v nadaljevanju: DSP 2016–2020), po katerem naj bi v letu 2020 dosegli 600 točk. Doseženi rezultati po posameznih merilih po modelu EFQM so razvidni iz diagrama:

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.