Trajnostno poslovanje

Naloga družbe ELES kot sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja v Republiki Sloveniji je skrb za zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. Da lahko omenjene naloge uspešno izvajamo in ustvarjamo vrednost za naše ključne deležnike, moramo skrbeti za:

  • neprekinjeno obratovanje sistema;
  • dobro kondicijo obstoječih visokonapetostnih daljnovodnih povezav in pripadajočih elektroenergetskih objektov;
  • načrtovanje in gradnjo novih visokonapetostnih daljnovodnih povezav in visokonapetostnih naprav;
  • razvoj in uvajanje inovacij, potrebnih zaradi vedno večjih sprememb na področju elektroenergetike.

ELES ustvarja dodano vrednost na vsakem od v nadaljevanju predstavljenih kapitalov in na vseh skupaj. Trajnostno poslovanje razumemo kot usklajen sistem poslovanja, v katerem noben kapital ni oškodovan na račun drugega. Le tako poslovanje omogoča obstoj družbe na dolgi rok in zmanjšuje možnosti konfliktov s katerim koli od ključnih deležnikov.

V nadaljevanju predstavljamo:

– pomen vsakega od šestih kapitalov za naše delovanje in poslovanje;

– povezanost kapitalov s pomembnejšimi tveganji, ki jih upravljamo, in s strateškimi izzivi ter

– bistvene aktivnosti in rezultate, ki smo jih s plemenitenjem vhodnih kapitalov dosegli v letu 2018.

Poudarki dejavnosti, ki so v letu 2018 zaznamovale naše ustvarjanje vrednosti

Družba se nekaj zadnjih let lahko pohvali z dobrimi poslovnimi rezultati. V letu 2018 uresničuje strateške cilje iz zadnje sprejete strategije 2016–2020, hkrati pa sledi desetletnemu Razvojnemu načrtu prenosnega sistema od leta 2019 do leta 2028, za katerega je 19. februarja 2019 prejela soglasje Ministrstva za infrastrukturo. Večino zastavljenih ciljev je bilo v letu 2018 doseženih ali preseženih, še vedno pa ostaja odprta problematika dolgih postopkov izbire najugodnejših ponudnikov po Zakonu o javnih naročilih, zato družba beleži odstopanje pri investicijskih vlaganjih.

V prihajajočem planskem triletnem obdobju (LN 2019–2021) načrtujemo približno 340 milijonov investicij, za katere se bo treba delno zadolžiti, da bodo načrtovani glavni projekti, kot so 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP Cirkovce, mednarodna projekta Sincro.Grid in Nedo ter gradnja II. faze Tehnološkega centra Beričevo tekli nemoteno. Višina zadolževanja bo odvisna predvsem od višine črpanja nepovratnih sredstev. Velik vpliv bo imelo črpanje brezplačnih sredstev za izgradnjo daljnovoda Cirkovce–Pince in RTP Cirkovce (48,2 milijona EUR) in projekt Sincro.Grid (1,6 milijona EUR), ki sta bila družbi odobrena v januarju 2019.

Prihajajoča obdobja v energetiki prinašajo velike izzive za družbo, ki je vpeta v mednarodni energetski prostor. Pojavljajo se novi energetski viri, kot so sonce in veter, katerih proizvodnja niha, povečuje se samooskrba z električno energijo, vključujejo se novi porabniki, kot so električni avtomobili, kar rezultira v potrebi po vključevanju novih virov energije v energetski prostor. Vključujejo se baterijski hranilniki električne energije in digitalna podpora vodenja omrežij oziroma pametna omrežja, kar pa ni dovolj za zanesljivo nemoteno dobavo električne energije porabnikom.

Poslovni model, ki bo v prihodnje obvladoval nastale razmere, bo gradil na povezovanju ključnih kapitalov v družbi. Povečevanje proizvodnega kapitala s posodabljanjem in krepitvijo elektroenergetske infrastrukture ob hkratni podpori novih tehnologij bo rezultiralo v potrebi po finančnem kapitalu. Obvladovanje višine potrebnih finančnih virov za izvajanje poslanstva družbe bo prepleteno z izkoriščanjem intelektualnega kapitala v povezavi s človeškim kapitalom ob vpetosti v družbeni kapital. Izobraženi in usposobljeni zaposleni bodo s pridobivanjem znanj, delovanjem na področju razvoja in regulative ter videnjem priložnosti za inovacije z dobrimi rešitvami in konstruktivnimi predlogi zmanjšali finančno odvisnost družbe in izboljšali odnose s ključnimi deležniki v zunanjem okolju. Njihovo delovanje bo pripomoglo k boljšemu izkoriščanju naravnega kapitala, to je energije, vode in drugih virov, potrebnih za uresničevanje poslanstva zanesljive oskrbe z električno energijo. Naravni kapital izkoriščamo sebi v prid in je za nas vir, po drugi strani pa nam tudi otežuje delovanje, ker je narava velikokrat nepredvidljiva in nam tako povzroča vrsto težav v energetskem sistemu, katerega cilj je stabilnost. Vodne ujme, dolga obdobja suš ali nizkih temperatur, žled in drugi ekstremni naravni pojavi povzročajo nihanje v energetskem sistemu in s tem povezane stroške. Izredno visoki stroški izravnav (stroški za regulacijsko energijo sekundarne in terciarne regulacije, netiranja odstopanj ter stroški nakupa energije za balansiranje sistema) v letu 2017 so bili posledica izjemno nizkih temperatur v januarju tega leta in nepredvidenega sušnega obdobja. V letu 2017 so bili enako visoki tudi prihodki od izravnav, ker organizator trga povrne razliko med prihodki in odhodki zaradi nepredvidenih dogodkov. Žled v začetku leta 2014 je dal na preizkušnjo človeški in intelektualni kapital. Dobra usposobljenost, predanost, sposobnost vodenja, znanje in druge človeške kvalitete so kljubovale naravi. Kljub hujšim poškodbam na 220 kV daljnovodu Kleče–Divača in 400 kV Beričevo–Divača ter na nekaterih drugih odsekih je družbi ELES uspelo zagotoviti prenos električne energije do odjemnih mest velikih porabnikov in elektrodistribucijskih podjetij.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.